MENI

25. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

8.4.2009 9:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 23. i 24. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izvještaja Parlamentarne skupštine BiH za period 1.1. do 31.12.2008.;
 3. Razmatranje Informacije, boj: 03/5-16-3-92/09, od 26.3.2009.;
 4. Verifikacija prečišćenog teksta Odluke o o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
 5. Razmatranje Prijedloga Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-6-266/09, od 13.2.2009., za izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-7-251/06, od 6.4.2008.;
 6. Davanje saglasnosti na Prijedlog odluke o proceduri postupanja u slučaju smrti zaposlenog u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH i članova njegove uže porodice;
 7. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-22,4/09, od 21.1.2009., o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika;
 8. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-25/09, od 16.3.2009., o odobrenju naknade za odvojeni život i naknade za zakup stana;
 9. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-1-227/09, od 9.2.2009.,;
 10. Razmatranje Zahtjeva delegata Drage Ljubičića, broj: 03-16-1-68/09, od 17.3.2009.;
 11. Razmatranje Zahtjeva Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/6-50-1-8-13/09, od 9.1.2009., za donošenje odluke o isplati naknada za rad u radnoj grupi za izradu Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici u BiH;
 12. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03-16-1-114-1/09, od 19.1.2009., za utvrđivanje naknade za rad članovima Radne grupe za izmjenu i dopunu Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 13. Razmatranje prigovora Željka Grubešića na Zaključak Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-20,2e/08, od 15.12.2008.
 14. Razmatranje Zahtjeva, Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-24-24-6/09, od 11.3.2009., za dostavu Radnog plana;
 15. Razmatranje Izvještaja o Radu Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-500-3-259/09, od 19.2.2009., u dijelu koji se odnosi na izradu podzakonskih akata po Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 50/08).