MENI

09. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

25.9.2003

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku;
 2. Prijedlog Zakona o vazduhoplovstvu BiH – predlagač Vijeće ministara;
 3. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti carina - predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalnom osiguranju – predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti kulture – predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom prijevozu osoba i stvari u cestovnom prometu - predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije - predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Saglasnost za ratifikaciju Memoranduma o razumjevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o saradnji malih i srednjih preduzeća – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Informacija o vanjskoj zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2002. godine – predlagač Vijeće ministara BiH;
 10. Plan aktivnosti za priključenje Bosne i Hercegovine Programu Partnerstva za mir – predlagač Predsjedništvo BiH, Stalni komitet za vojna pitanja;
 11. Vijeće Evrope – 14. plenarni sastanak grupe zemalja u borbi protiv korupcije (GRECO), Strazbur, 7. do 11. juli 2003. - Izvještaj o I evaluaciji Bosne i Hercegovine u GRECO – Informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 12. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.