MENI

11. zajednička sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

28.1.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Razmatranje izvještaja' Ureda za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, i to:

a.      Izvještaja Ureda za reviziju o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine koje su dobile "pozitivno mišljenje" :

1.      Agencije za statistiku BiH;
2.      Agencije za javne nabavke BiH;
3.      Pravobranilaštvo BiH;
4.      Službe za zajedničke poslove BiH;
5.      Tužilaštva BiH;
6.      Agencije za državnu službu BiH;
7.      Arhiva BiH;
8.      Fonda za povratak BiH;
9.      Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica BiH;
10.    Odbora državne službe za žalbe BiH;
11.    Centralne izborne komisije BiH;

b.      Izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja  institucija Bosne i Hercegovine za koje je dato "mišljenje s rezervom", s izvještajima Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, i to:

1.      Agencije za rad i zapošljavanje BiH;
2.      Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH;
3.      Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAK;
4.      Direkcije za evropske integracije BiH;
5.      Direkcije za implementaciju projekta CIPS;
6.      Državne agencije za istrage i zaštitu;
7.      Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH;
8.      Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH;
9.      Granične policije BiH;
10.     Instituta za akreditovanje BiH;
11.     Instituta za intelektualno vlasništvo BiH;
12.     Instituta za metrologiju BiH;
13.     Instituta za standardizaciju BiH;
14.     Ministarstva civilnih poslova BiH;
15.     Ministarstva komunikacija i transporta BiH;
16.     Ministarstva odbrane BiH;
17.     Ministarstva pravde BiH;
18.     Ministarstva sigurnosti BiH;
19.     Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH;
20.     Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH;
21.     Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH;
22.     Predsjedništva BiH;
23.     Regulatorne agencije za komunikacije BiH – RAK;
24.     Suda BiH;
25.     Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja;
26.     Ureda za razmatranje žalbi;
27.     Ureda za veterinarstvo BiH;
28.     Ustavnog suda BiH;
29.     Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
30.     Agencije za nadzor nad tržištem BiH;
31.     Agencije za osiguranje u BiH;
32.     Agencije za sigurnost hrane BiH;
33.     Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH;
34.     Direkcije za ekonomsko planiranje BiH;
35.     Instituta za nestala lica BiH;
36.     Komisije za koncesije BiH;
37.     Konkurencijskog savjeta BiH;
38.     Ministarstva finansija i trezora BiH;
39.     Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
40.     Ministarstva vanjskih poslova BiH;
41.     Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
42.     Parlamentarne skupštine BiH;
43.     Službe za poslove sa strancima;
44.     Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
45.     Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.