MENI

34. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

21.7.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Predloga zakona o javnim nabavkama BiH – predlagač: Savjet ministara BiH - drugo čitanje;
  3. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine – predlagač: Savjet ministara BiH – prvo čitanje;
  4. Razmatranje Izvještaja revizije učinka - Proces zapošljavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine;
  5. Upoznavanje sa Dopisom "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo, broj: 01/04,02/3-29-710/09 od 12.06.2009. godine, i odgovorom Kancelarije za razmatranje žalbi BiH broj: 02/3-29-710/09 od 13.07.2009. godine;
  6. Upoznavanje sa Dopisom Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, broj: 02/3-50-2-487/09 od 07.07.2009. godine.