MENI

47. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

26.5.2010 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 46. sjednice Komisije za finansije i budžet;
 2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, predlagači: delegati Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić – prvo čitanje;
 3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja Centralne banke BiH za 2009. godinu;
 4. Razmatranje Finansijskog izvještaja Centralne banke BiH za 2009. godinu;
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Savjeta ministara BiH za 2009. godinu iz nadležnosti Komisije za finansije i budžet Doma naroda, i to:
  - Izvještaj o radu Ministarstva finansija i trezora BiH,
  - Izvještaj o radu Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
  - Izvještaj o radu Agencije za javne nabavke BiH,
  - Izvještaj o radu Kancelarije za razmatranje žalbi.
 6. Razmatranje Izvještaja o radu Kancelarije za razmatranje žalbi BiH za 2009. godinu;
 7. Razmatranje Izvještaja o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2009. godinu;
 8. Razmatranje Tromjesečnog finansijskog izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH;
 9. Upoznavanje sa Zaključkom Predstavničkog doma, broj: 01/a-50-1-15-69/09 od 16.01.2010. godine.