MENI

27. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

19.1.2009 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Komisije,
 2. Popunjavanje upražnjenog mjesta predsjedavajućeg Komisije na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač Vijeće ministara BiH (na osnovu člana 126. Poslovnika  Predstavničkog doma) radi dostavljanja mišljenja o principima predloženog zakona predsjedavajućem Doma;
 4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana  za implementaciju programa mjera u okviru CEFTA sporazuma (na osnovu Zaključka sa 32. sjednice Doma) i Informacije o robnoj razmjeni Bosne i Hercegovine za prvih devet mjeseci 2008, dostavljen od MVTEO BiH, broj:03-05-9149-8/08 od 10.12.2008.;
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za 2008. (na osnovu člana 31. stav (2) Poslovnika Komisija podnosi Izvještaj Predstavničkom domu);
 6. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Komisije za 2009.;
 7. Dostavljanje prijedloga i mišljenja Komisije za izradu Orijentacionog radnog plana Predstavničkog doma za 2009. na osnovu  dopisa  Proširenog kolegija Predstavničkog doma broj:01-50-1-21-38/08 od 18.12.2009.;
 8. Tekuća pitanja:

  a)      molba Sektora za međunarodne odnose i protokol  za dostavljanje okvirnog pregleda međunarodnih aktivnosti Komisije u 2009.,

  b)      Razmatranje  i zauzimanje stava Komisije  o predstavkama: “Vegafruit” d.o.o.  za trgovinu, preradu voća i povrća Doboj Istok; Grupacije bezalkoholnih pića VTKBiH;  i Udruženja proizvođača i prerađivača mesa u BiH.