MENI

23. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

12.3.2009 11:30 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5–50-1-17-3a-10/08, od 26.02.2008., u skladu sa Zaključkom Zajedničke komisije, broj: 03/5-50-1-17-20,2a/08, od 15.12.2008., i to:
  a.       Razmatranje Zahtjeva poslanika Sadika Bahtića, broj: 03/5-50-3-1238/08, od 18.11.2008., za izjednačavanje prava poslanika i delegata koji nisu u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH s pravima poslanika i delegata koji su u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH;
  b.      Razmatranje Inicijative poslanika Remzije Kadrića, broj: 03/5-34-6-168/08, od 15.12.2008., za izmjene spornih odredbi akata;
  c.       Razmatranje Prijedloga Kluba poslanika SDA, broj: 03/5-16-1-123/09, od 22.1.2009., za izmjene člana 3., člana 5. i člana 6. Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5–50-1-17-3a-10/08, od 26.02.2008.;
  d.      Razmatranje Nalaza i preporuka prethodne revizije za 2008., broj: 03-16-1-75-1/09, od 3.2.2009., koji su u nadležnosti Zajedničke komisije za administrativne poslove;
  e.       Razmatranje Prijedloga za izmjenu stava (6) u članu 7. Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5–50-1-17-3a-10/08, od 26.02.2008.,
  f.        Razmatranje Prijedloga Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava, broj: 03/5-16-3-272/09, od 18.02.2009.
  g.       Razmatranje Prijedloga sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-6-334/09, od 4.3.2009., za dopunu člana 6. Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5–50-1-17-3a-10/08, od 26.02.2008.;
  h.       Razmatranje Prijedloga sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-6-354-1/09, od 5.3.2009., za dopunu člana 9. Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5–50-1-17-3a-10/08, od 26.02.2008.;
 3. Razmatranje Nacrta izvještaja o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove  Parlamentarne skupštine BiH za period od 1.1. do 31.12.2008