MENI

15. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

27.7.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-17-15/08, od 16.6.2008.;
 3. Razmatranje Obavještenja Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-50-3-835/08, od 1.7.2008., i Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-17-15/08, od 14.7.2008.;
 4. Razmatranje stavova zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o načinu obračuna plaća i naknada članovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u aktu od 22.7.2008.;
 5. Razmatranje inicijative Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:
  a) za preispitivanje rješenja u propisima o provođenju postupka tendera za korištenje hotela u službene svrhe jer imaju informacije da druge institucije ovu obavezu nemaju ili je ne provode;
  b) da se predvidi obaveza plaćanja mobilnog telefona za potrebe savjetnika članova kolegija oba doma i sekretare komisija zbog obaveza da ih koriste i u službene svrhe ali nemaju utvrđenu naknadu troškova;
  c) da se predvidi mogućnosti da Kolegij Doma, odnosno domova u određenim situacijama mogu dozvoliti upotrebu privatnog i službenog automobila u službene svrhe za putovanja izvan zemlje u slučajevima kad se osigurava efikasnije i jeftinije putovanje;
 6. Razmatranje informacije Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ad hoc komisijama u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine-izvršenje Zaključka Zajedničke komisije za administrrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-14,2e/08, od 10.6.2008.;
 7. Razmatranje inicijative sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za:
  a) izmjenu člana 28. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07, od 25.5.2007.
  b) izmjenu člana 59. st. (1) i (2) Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07, od 25.5.2007.
 8. Razmatranje problematike u vezi s rasporedom radnog prostora, i to:
  a) Dopisa Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-20-56/08, od 3.6.2008. i Dopisa Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-1-24-16-3/08, od 17.6.2008.;
  b) Dopisa Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-34-3-435/08, od 26.6.2008., Dopisa Odbora za državne službe za žalbe, broj: 03/5-50-3-600/08, od 24.6.2008., Dopisa Ministarstva pravde, broj: 03/5-50-3-600/08, od 25.6.2008., Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, broj: 01,02,03/5-50-3-600/08, od 2.7.2008., i Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 03-50-3-600/08, od 9.7.2008. godine;
  c) Prijedloga Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za raspored prostorija u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u skladu s tlocrtom radnog prostora po spratovima;
 9. Razmatranje Informacije o načinu obračuna dnevnica u zemlji i inozemstvu, po Zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-13,2a/08, od 24.4.2008., i Zaključku, broj: 03/5-50-1-17-14,2e/08, od 10.6.2008., i to:
  a) Obračun dnevnica u zemlji i inozemstvu;
  b) Uslovi za dobivanje i korištenje VISA kartica na službenom putovanju u inozemstvu.
 10. Razmatranje obavještenja poslanika Huseina Nanića o položenom kursu engleskog jezika i Molbe, broj: 03/5-34-7-836/08, od 9.7.2008.


  DOPUNA DNEVNOG REDA:

 11. Razmatranje Informacije, broj: 03-34-3-403/08, od 20.5.2008., sačinjene u skladu sa Zaključkom Zajedničke komisije, broj: 03/5-50-1-17-13,2f/08, od 24.4.2008. (na 14. sjednici Zajedničke komisije ova tačka odgođena za narednu sjednicu);
 12. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period januar –juni 2008. godine;
 13. Razmatranje Zahtjeva za osiguravanje sredstava za rad, troškove rada i ureda Vijeća nacionalnih manjina BiH.