MENI

10. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

26.2.2008 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Verifikacija Prečišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH;
  3. Razmatranje Dopisa Kolegija Predstavničkog doma, broj: 01-50-1-20-43/08, od 4.2.2008.;
  4. Razmatranje Obavještenja bivšeg delegata Đoke Pajića, broj: 03-34-1-115-1/08, od 6.2.2008.;
  5. Razmatranje Zahtjeva poslanika Azre Alajbegović, broj: 03/5-34-2-151/08, od 1.2.2008.;
  6. Razmatranje Zahtjeva poslanika Huseina Nanića, broj: 01-34-2-239/08, od 21.2.2008.;
  7. Razmatranje Informacije o radu Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-50-3-1663/07, od 31.1.2008.;
  8. Razmatranje Izvještaja o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove za period od 21.3.2007. do 31.12.2007.;
  9. Donošenje Radnog plana Zajedničke komisije za administrativne poslove za 2008. godinu;
  10. Razmatranje Dopisa, broj: 01,02,03-50-3-135/08, od 30.1.2008..