MENI

Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

PREDSJEDNIK:

Lasić, Mile

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDNIKA:

Alajbegović, Azra

DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDNIKA:

Spasojević, Brana

ČLANOVI: Faladžić, Aleksandar
Vedad Gurda
KONTAKT
  • Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

    Sekretarka: Lovrić, Ivana

 

Nadležnosti

Na osnovu Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera („Službeni glasnik BiH“, broj 12/10 i 100/13) -– Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj 22/16), Parlamentarna skupština BiH je na 21. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. decembra 2015. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 10. decembra 2015. godine, donijela Odluku o imenovanju članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine vrši praćenje rada zavoda samostalno ili zajedno sa inspektorskim ili drugim nadzornim organima, kao i u saradnji s međunarodnim i drugim institucijama nadležnim za praćenje i ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa zakonom i odgovarajućim međunarodnim dokumentima. Godišnji izvještaj o radu Komisija dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH i Ministarstvu pravde BiH s ciljem preduzimanja odgovarajućih radnji ili mjera u skladu sa zakonom. 

Parlamentarna skupština BiH imenuje i razrješava Nezavisnu komisiju. Komisija ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuju se na mandat od pet godina s mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat. Članovi Komisije treba da budu stručnjaci ili poznavaoci pravne ili druge srodne oblasti, kao što su pravosuđe, uprava, penologija, socijalna zaštita, psihologija, pedagogija i slično. 

Pregled razrješenja/imenovanja:

Alma Čolo – razrješena na 40. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 29. decembra 2016. godine i 26. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 1. februara 2017. godine – Odluka o razrješenju dužnosti članice Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine - Sl. glasnik BiH 8/17

Vedad Gurda – imenovan na 48. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 14. juna i 5. jula 2017. godine i 30. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 30. juna 2017. godine – Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine -  Sl. glasnik 50/17

Sjednice