MENI

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

PREDSJEDAVAJUĆI: Čolak, Bariša
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Genjac, Halid
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG:

Radić, Darko

ČLANOVI: Ćubela, Ivan
Fazlić, Amir
Hadžibegić Bicciato, Amina
Krišto, Borjana
Špirić, Nikola
Stevandić, Nenad
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Poslovnikom o radu Komisije.
U skladu sa članom 18. Zakona, Komisija ima slijedeće nadležnosti:
a) prati rad Agencije;
b) pokreće postupak imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije u skladu sa Zakonom;
c) pokreće postupak razrješenja direktora i zamjenika direktora Agencije u skladu sa članom 15. Zakona;
d) razmatra izvještaje o radu Agencije najmanje dva puta godišnje ili po potrebi
e) razmatra izvještaje o reviziji finansijskog poslovanja Agencije.

Komisija ima devet članova: tri predstavnika iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tri predstavnika iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora.

Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije imenuje i razrješava Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Mandat tri predstavnika iz Predstavničkog doma i tri predstavnika iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovana u Komisiju traje koliko i mandat saziva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Mandat dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora traje četiri godine od dana imenovanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Stručnu i administrativno - tehničku podršku Komisiji za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije pruža Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.