MENI
24.7.2023

Održana 9. sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Na 9. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija.

U prvom čitanju i po skraćenom postupku Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji su predlagači poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj. Uz ovaj Prijedlog zakona, Dom je usvojio i zaključak kojim se Uprava za indirektno oporezivanje BiH zadužuje da, u svim slučajevima upućivanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ili izrade novog predmetnog zakona, dostavi svoje mišljenje o predviđenim izmjenama ili novom zakonu sa eventualno pratećom finansijskom analizom i zaključcima o eventualnim finansijskim implikacijama.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, čiji je predlagač poslanica Mia Karamehić-Abazović.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, „P.Z.E.I.“, u drugom čitanju, kojeg je, po skraćenom postupku predložilo Vijeće ministara BiH.

Nakon što su na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni prijedlozi amandmana poslanika Šerifa Špage, Predstavnički dom odgodio je izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine „P.Z.E.I.“, u drugom čitanju, kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH. Dom će se o ovom Prijedlogu zakona u drugom čitanju izjasniti nakon glasanja o prijedlozima amandmana poslanika Špage. Dom je prethodno usvojio amandman poslanika Albina Muslića, koji je postao sastavni dio Prijedloga zakona.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, „P.Z.E.I.“, u prvom čitanju, kojeg je, po skraćenom postupku predložilo Vijeće ministara BiH.

Nakon što Dom ponovo nije prihvatio negativna mišljenja Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma i Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH, obustavljen je zakonodavni postupak za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Predstavnički dom nije, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim se zadužuje resorno ministarstvo u Vijeću ministara BiH, nadležna ministarstva entiteta i kantona da u roku od 15 dana od usvajanja zaključka izvrše analize štete koje su pretrpjeli uzgajivači svinja zahvaćeni afričkom kugom, kao i poljoprivredna domaćinstva pogođena superolujom. Sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima na čijem području je registrirana bolest i općinama i gradovima proporcionalno registriranoj šteti na poljoprivrednim domaćinstvima.

Usvojena je poslanička inicijativa Nihada Omerovića za donošenje odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2023. godini po pojednostavljenim procedurama. Uz ovu poslaničku inicijativu, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim traži od nadležnih institucija da se, prilikom propisivanja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH, strogo vodi računa o zaštiti prava domaće radne snage.

Dom nije usvojio poslaničku inicijativu Nihada Omerovića za uspostavljanje ekonomsko-socijalnog dijaloga na nivou BiH putem donošenja zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću BiH.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće izvještaje institucija BiH:

  • Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu;
  • Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu;
  • Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH;
  • Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu;
  • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Elektronsko poslovanje u institucijama Bosne i Hercegovine – uspostava i primjena“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Predstavnički dom nije usvojio:

  • Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2022. godinu;
  • Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću