MENI
15.6.2021

Održana 21. sjednica Predstavničkog doma

Na 21. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) po skraćenom postupku i u drugom čitanju usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I), čiji je prеdlаgаč Vijeće ministara BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija.

Predstavnički dom u prvom čitanju usvojio je Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Po hitnom postupku usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez.

Dom je usvojio prijedlog poslanika Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza da se po skraćenom zakonodavnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Dom je odlučio da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik Nenad Nešić, razmatra u redovnoj zakonodavnoj proceduri. Prethodno, Dom nije usvojio zahtjev poslanika Nešića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnoj, niti po skraćenoj proceduri.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojeg su poslanici iz Kluba poslanika SDA predložili po hitnom postupku.

Predstavnički dom usvojio je modificiranu poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim će se regulirati porez na digitalne usluge.

Usvojena je i modificirana poslanička inicijativa Šemsudina Dedića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da, u skladu s nadležnostima, razmotri pitanje uvođenja zelenog certifikata za građane BiH, odnosno dokumenta koji će biti dokaz da je osoba vakcinirana, da je prebolovala bolest ili da ima negativan test na COVID-19, a koji će služiti građanima za kretanje van granica BiH. U vezi s tim potrebno je utvrditi nadležnost i odrediti instituciju koja će biti zadužena za uspostavlјanje sistema za izdavanje navedenog dokumenta.

Dom je usvojio i modificiranu poslaničku inicijativu Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom Predstavnički dom PSBiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH, obavezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od sedam dana od dana usvajanja ove inicijative donese odluku kojom se Upravi za indirektno oporezivanje BiH nalaže da poništi postupak javne nabavke za kupovinu postojećeg poslovnog objekta u Banjaluci za smještaj zaposlenih u Glavnom uredu i Regionalnom centru u Banjaluci i da Predstavničkom domu PSBiH dostavi detaljnu informaciju o ovoj javnoj nabavci.

Povodom rasprave o Prijedlogu odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Predstavnički dom usvojio je i zaključak koji glasi: „S obzirom na to da nisu ispoštovane odredbe konkursne procedure, te Zakon o ravnopravnosti spolova, predlažemo da se ne glasa o listi, te da je vratimo Vijeću ministara BiH na doradu“.

Dom je usvojio i zaključak kojim od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH traži da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaklјučka, izrade i u PSBiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavlјanje lijeka u promet, s cilјem omogućavanja da se vakcine protiv COVID-19, čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalјa, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19.

Usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužujeda u roku od sedam dana Predstavničkom domu PSBiH dostavi Program reformi za 2019. godinu (odbrane) i Program reformi odbrane za 2020. godinu (usvojen od nadležne komisije), kao i dokument NATO-a, isti koji je tokom aprila ove godine dostavlјen Misiji BiH u Briselu.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o izdatim dozvolama i odbijenim zahtjevima za izdavanje dozvola za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2018. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH. Prethodno, Kolegij Doma, djelujući kao komisija, postigao je saglasnost o ovom Izvještaju.

Dom nije usvojio Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu. Programski plan i Finansijski plan za 2021. godinu, čiji je podnosilac Upravni odbor Radio -televizije BiH, radi nedostatka entitetske većine upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Dom je primio k znanju Informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.

K znanju je primljena i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaklјučka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 03. 02. 2021.). Uz ovu Informaciju, Dom je usvojio zaključak kojim predlaže Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da izvrši reviziju učinka na temu Upravljanje finansijskim sredstvima u provođenju IPA projekta „Posebne mjere za podršku odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju u Bosni i Hercegovini“.

K znanju je primljena i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaklјučka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 03. 02. 2021. godine).

Dom je k znanju primio i Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaklјučka sa 16. sjednice Predstavničkog doma, održane 03. 02. 2021. godine). Uz ovu Informaciju, Dom je usvojio zaključak kojim Vijeće ministara BiH nalaže da jednom u šest mjeseci Predstavničkom domu PSBiH dostavlja informacije o stanju u području migracija.

K znanju je primljena i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Predstavnički dom k znanju je primio i Informaciju Vijeća ministara BiH u vezi sa realizacijom poslaničke inicijative usvojene na 12. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. 09. 2020. godine, na prijedlog poslanika Saše Magazinovića. U vezi s ovom Informacijom, Predstavnički dom usvojio je i sljedeće zaključke:

  • Parlamentarna skupština BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci donese potrebne odluke koje bi omogućile da Vijeće ministara BiH ubuduće obilježava Dan Evrope;
  • Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH poziva kolegije oba doma PSBiH da preuzmu proaktivnu ulogu i da u saradnji sa Vijećem ministara BiH dopirinesu bržem usvajanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, što bi značilo kredibilan napredak za ispunjavanje kriterija za dobijanje kandidatskog statusa.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine,
  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat gradskog prijevoza Sarajevo,
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima,
  • Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske,
  • Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN),
  • Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore,
  • Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola u vezi s finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću