MENI

57. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

7.9.2006 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 56. sjednice održane 25.7.2006. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o prekršajima, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o o izmjenama i dopunama Zakona središnjoj evidenciji i razmjeni podataka, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  7. Godišnje izvješće Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini za 2004. godinu;
  8. Specijalno izvješće Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u svezi sa usklađenošću Zakona o kaznenom postupku sa članom 14. stav 5. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima:
  9. Specijalno izvješće Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u svezi sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjeg duga Republike Srpske i Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine:
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.