MENI

30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Dolić, Rifat

1. “Šta se može preduzeti da se spriječi diskriminacija i kršenje ljudskih prava prema osuđenicima i zatvorenicima u Federaciji BiH kojima je već gotovo četiri godine uskraćeno pravo na pomilovanje, nakon što je krajem 2004. godine visoki predstavnik Pedi Ešdaun ukinuo Zakon o pomilovanju u Federaciji BiH, dok u isto vrijeme u cijelom ovom periodu osuđenici i zatvorenici u RS-u uživaju ovo pravo?” – pitanje postavljeno ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH. 2. “Šta možete preduzeti na sprečavanju i suzbijanju organiziranog prosjačenja u BiH, koje je prevršilo svaku mjeru, koje ruši ugled BiH i koje vrlo često prelazi u incidentne situacije, zbog drskosti i agresivnosti biznis prosjaka i njihovih poslodavaca?” – pitanje postavljeno ministru sigurnosti BiH.

Hadžiahmetović, Azra

Ministru vanjskih poslova BiH postavila je pitanje trajanja diplomatskih viza, jer diplomatske vize za poslanike traju pola godine, a za ostale nosioce diplomatskih pasoša i do pet godina. Poznato je da su nosioci diplomatskih pasoša oslobođeni obaveze posjedovanja šengenske vize po osnovu bilaterarnih aranžmana s drugim zemljama i drugih viza. S obzirom na prisustvo sjednici minstra vanjskih poslova BiH, zatražila je odmah odgovor.

Odgovor
Nanić, Husein

“Dokumentom Evropske komisije Instrument za pretpristupnu pomoć, tzv. IPA projekti, BiH kao zemlja potencijalni kandidat u tom statusu ima otvorene dvije od pet IPA komponenti, i to: 1. Pomoć pri tranziciji i izgradnji institucija i 2. Prekogranična saradnja. U okviru dozvoljenih IPA projekata BiH je aplicirala određenim projektima prema Evropskoj komisiji. Postavljam pitanje i tražim informaciju: 1. Koji su IPA projekti kandidirani od početka realizacije projekta i kakav im je status, 2. Koji su kandidirani projekti Evropskoj komisiji po pitanju projekata za pretpristupnu pomoć za 2008. godinu, 3. Da li su institucije BiH spremne za aplikaciju i realizaciju IPA projekata?” (Pitanje postavio predjsedavajućem Vijeća ministara BiH).

“Moje pitanje odnosi se na Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH, a glasi – Kada će Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH objaviti potrebnu literaturu koja je neophodna za polaganje vozačkih ispita po novom Zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH? Ako to nisu u mogućnosti, onda je neophodno da to urade nadležna entitetska ministarstva.“

Odgovor
Matić, Slavko

„Da li je izgradnja mosta na rijeci Savi kao spojne točke na Koridoru Vc predviđena unutar dionice Svilaj – Odžak. Ukoliko nije, kada i kako, odnosno kojim sredstvima se planira izgradnja ovog mosta u partnerstvu s Republikom Hrvatskom u saradnji ili samostalno?“

Odgovor
Lozančić, Niko

„Volio bih ako je moguće da mi na sjednici odgovori predsjedavajući Vijeća ministara BiH, odnosno neko od nadležnih ministara... Šta konkretno Vijeće ministara BiH preduzima da poveća svoj i kapacitet pratećih službi, kako bi BiH, u skladu s obavezama koje će nastupiti nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, osiguralo pravovremeno ispunjavanje svih preuzetih obaveza BiH? I u tom smislu pitanje koje je upućeno ministru vanjskih poslova BiH – Planira li se skoro povećanje kapaciteta Misije BiH pri EU u Briselu, uključujući i kadrove i prostor?“

Odgovor
Huskić, Adem

„Šta je Vijeće ministara BiH preduzelo i koje radnje i aktivnosti namjerava preduzeti u vezi sa zloupotrebama u CIPS-u kako bi se spriječile dalje zloupotrebe u proceduri izdavanja ličnih dokumenata?“

Odgovor
Živković, Milorad

“Kada će doći do revidiranja dokumenta Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike BiH i kada će biti upućen u proceduru Zakon o vanjskim poslovima ili Zakon o obavljanju vanjskih poslova, već kakav mu je naziv?”

Halilović, Sefer

1. “Šta je konkretno urađeno po pitanju pasivnog podbilansa? Ko raspolaže podatkom koliko imovine, potraživanja i obaveza nastalih prije 31.3.1992., po ovom osnovu, ima iz odnosa sa subjektima s područja bivše SFRJ i iz drugog entiteta? Šta je preduzeto povodom donošenja Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji u Srbiji, koji je Skupština Srbije usvojila u decembru 2007. godine?” 2. “Zašto nije pokrenut postupak provjere porijekla i postupak naplate carinskih dažbina?”

Prodanović, Lazar

“Zašto je i na osnovu čega UIO ili druga nadležna institucija donijela odluku da se kao granični prijelaz za međunarodni, robni i putnički saobraćaj u području istočnog dijela BiH (granica sa Srbijom) koristi samo Karakaj-Mali Zvornik i da se odmah počne primjenjivati ta odluka?”

Mehmedović, Šemsudin

“Zašto sudovi u BiH priznaju presude Trgovinskog suda u Beogradu kada nisu ispunjeni uslovi za priznavanje presuda iz Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije o pravnoj pomoći (objavljene u “Službenom glasniku BiH”, br. 11/05) i Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja SFRJ koji je preuzela BiH u kojem Ministarstvo pravde daje mišljenje o ispunjavanju uslova reciprociteta?”

Bahtić, Sadik

“Kada će Vijeće ministara BiH i nadležna ministarstva u skladu sa Zakonom o svojini RBiH, koji je donesen 1994. godine i još uvijek je na snazi, oduzeti imovinu bivšeg Saveza komunista, koja je nezakonito uzurpirana, opljačkana od SDP-a?”

Novaković, Momčilo

“Zašto nije ispunjen plan aktivnosti na zatvaranju Konzulata u Bonu i otvaranja Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu i kada će početi raditi ovaj konzulat? Šta je s arhivom koja se nalazi u zgradi bivšeg Generalnog konzulata u Bonu i ko je zadužen za njeno čuvanje? Šta je sa zahtjevima građana koji su zaprimljeni u taj konzulat, a nisu riješeni? Kojim radnicima je produžen boravak u konzulatu i nakon termina definiranog odlukom i planom zatvaranja i iz kojih razloga?“

Jukić, Velimir

1. „Šta preduzima Vijeće ministara BiH na suzbijanju širenja bruceloze i iskorjenjivanju ove zarazne bolesti, te sanaciji šteta nastalih zbog nje? 2. „Zašto u salama za plenarne sjednice Parlamentarne skupštine BiH, u Velikoj sali na prvom spratu i Bijeloj sali u kojoj mi sjedimo i radimo i u salama za rad komisija i radnih tjela nema prikladno postavljenih satova?“