MENI

Vijeće nacionalnih manjina BiH

PREDSJEDAVAJUĆI:

Svatok, Andrija *

PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG:

Vučurević, Tijana *

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG:

Kuvač, Velibor *

ČLANOVI: Bicaj, Halil
Ebner, Davor
Finci, Jakob
Gajić, Vjeročka
Grbić, Marija
Jovanović, Todorka
Jusić, Nedžad
Knežiček, Tihomir *
Manzalović Šalaka, Jovanka
Marković, Dragan
Pašić Juhas, Eva
Piotrovski, Dejan
Putica, Nada *
Radmilović, Mladen
Varan, Hakan
Vujović, Silvija
KONTAKT

 

Nadležnosti

Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 12/03, 76/05 i 93/08), Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine definirano je kao posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje daje mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Prema odredbama ovog zakona, Vijeće nacionalnih manjina BiH može delegirati stručnjake za rad ustavnopravnih komisija i komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH kada one raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

Zakonom su utvrđena prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina u BiH i obaveze organa vlasti u BiH da poštuju i štite, čuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u BiH koji je državljanin BiH. Zaštita nacionalnih manjina i prava i sloboda tih manjina sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih prava i sloboda. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope direktno se primjenjuje i sastavni je dio pravnog sistema BiH.

Zakonom su priznate sljedeće nacionalne manjine u BiH: Albanci, Austrijanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 38/06), koja je usvojena u aprilu 2006. godine, Parlamentarna skupština BiH propisala je da Vijeće nacionalnih manjina BiH čini po jedan predstavnik svake nacionalne manjine iz člana 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Parlamentarna skupština BiH odlukom imenuje članove Vijeća nacionalnih manjina, na prijedlog komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je, u fazi izbora kandidata, dužna da se savjetuje sa udruženjima nacionalnih manjina ili drugim nevladinim organizacijama.

Drugi saziv Vijeća nacionalnih manjina BiH imenovan je Odlukom Predstavničkog doma na sjednici održanoj 18. jula 2013. godine i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 23. jula 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 60/13).

Ovom odlukom oba doma Parlamentarne skupština BiH, na prijedlog Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, u Vijeće nacionalnih manjina BiH imenovani su: Halil Bicaj (Albanac), Nada Putica (Crnogorka) na period od 1. augusta 2012. do 31. januara 2014. godine, Dragan Marković (Crnogorac) na period od 1. februara 2014. do 31. jula 2015. godine, odnosno do kraja mandata tog saziva izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH, Jovanka Manzalović-Šalaka (Čehinja), Jakob Finci (Jevrej), Tihomir Knežiček (Italijan), Eva Pašić-Juhas (Mađarica), Vjeročka Gajić (Slovakinja), Todorka Jovanović (Makedonka), Velibor Kuvač (Nijemac), Dejan Piotrovski (Poljak), Hakan Varan (Turčin), Silvija Vujović (Rumunka), Marija Grbić (Slovenka), Andrija Svatok (Ukrajinac), Mladen Radmilović (Rus), Tijana Vučurević (Rusinka) i Nedžad Jusić (Rom).

Na konstituirajućoj sjednici drugog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana 18. septembra 2013. godine, za predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina BiH izabran je predstavnik italijanske nacionalne manjine Tihomir Knežiček, za prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavnik ukrajinske nacionalne manjine Andrija Svatok, a za drugog zamjenika predsjedavajućeg predstavnica crnogorske nacionalne manjine Nada Putica.

Vijeće nacionalnih manjina BiH na 5. sjednici, održanoj 27. februara 2014. godine, za drugu zamjenicu predsjedavajućeg izabralo je predstavnicu rusinske nacionalne manjine Tijanu Vučurević. Tijana Vučurević je na toj poziciji zamijenila predstavnicu crnogorske nacionalne manjine Nadu Puticu kojoj je 31. januara 2014. godine istekao mandat u ovom vijeću.

Vijeće nacionalnih manjina BiH na 46. sjednici, održanoj 28. februara 2019. godine, promijenilo je rukovodstvo ovog savjetodavnog tijela Parlamentarne skupštine BiH. Za predsjedavajućeg Vijeća izabran je predstavnik ukrajinske nacionalne manjine u BiH Andrija Svatok, za prvu zamjenicu predsjedavajućeg predstavnica rusinske nacionalne manjine Tijana Vučurević, dok je za drugog zamjenika predsjedavajućeg izabran predstavnik njemačke nacionalne manjine Velibor Kuvač.

Sastav članova drugog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH dopunjen je Odlukom Predstavničkog doma usvojenom na sjednici održanoj 11. maja 2016. godine i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 27. maja 2016. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 41/16). Ovom odlukom u Vijeće nacionalnih manjina BiH imenovan je predstavnik austrijske nacionalne manjine Davor Ebner.

Na osnovu saglasnosti Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće nacionalnih manjina BiH u drugom sazivu na 4. sjednici, održanoj 27. decembra 2013. godine, usvojilo je Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina BiH kojim se uređuju organizacija, način i metod rada Vijeća nacionalnih manjina BiH i ostvarivanje prava i dužnosti članova Vijeća, kao i druga pitanja značajna za rad Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Za vrijeme trajanja drugog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, Parlamentarna skupština BiH, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. februara 2021. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 10. februara 2021. godine, donijela je Odluku o Vijeću nacionalnih manjina BiH kojom se utvrđuje sastav Vijeća, postupak izbora i imenovanja članova Vijeća, trajanje mandata, nadležnost Vijeća, organizacija i rad Vijeća, kao i druga pitanja značajna za rad i funkcioniranje Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 10/21). Donošenjem ove odluke prestale su da važe: Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 38/06), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 93/08), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 53/09) i Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 60/14).

 

Sjednice