MENI

Dom naroda

Odlučivanje u Domu naroda

Donošenje odluka u Domu naroda

Kvorum neophodan za odlučivanje u Domu čini devet izaslanika, uz uvjet da su nazočna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska izaslanika a, prema Poslovniku Doma, odluke u Domu donose se većinom glasova izaslanika koji su nazočni i koji glasuju. Izaslanici ulažu najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu izaslanika izabranih s teritorija svakog entiteta, osim ako je drukčije predviđeno Ustavom BiH i Poslovnikom.

Ako se izaslanik prilikom glasovanja ne očituje «za» , «protiv» ili «suzdržan», a nazočan je u dvorani prilikom glasovanja, smatra se "suzdržanim".

U svim slučajevima, zbroj glasova mora najmanje biti jednak kvorumu propisanom u članku 61. stavak (2) ovoga Poslovnika, osim ako Ustavom BiH i ovim Poslovnikom nije drukčije predviđeno.

Odlučivanje u slučaju nedostatak glasova jednog entiteta

Ako većina glasova ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorija svakog entiteta ili ako se ustvrdi da nema kvoruma, predsjedatelj može odrediti stanku u trajanju do 60 minuta, tijekom koje se pokušava naći rješenje.

U slučaju nedostatne većine, ako sporno pitanje nije riješeno nakon stanke, predsjedatelj saziva Kolegij u roku od iduća tri dana kako bi se postigla suglasnost i o postignutoj suglasnosti odmah izvješćuje izaslanike.

Ako Kolegij ne uspije postići suglasnost, odluku donosi većina ukupnoga broja izaslanika koji su nazočni i koji glasuju, uz uvjet da glasovi «protiv» ne sadrže dvije trećine ili više izaslanika izabranih iz svakoga entiteta. Dom se saziva radi takva glasovanja u najkraćem mogućem roku nakon sjednice Kolegija, a u svakom slučaju najkasnije do tri dana.

Ako Kolegij uspije postići suglasnost o tome obavještava Dom, nakon čega se glasuje sukladno članku 73. Poslovnika. Ako se glasovanjem ne dobije potrebna većina, odmah se glasuje sukladno članku 74. stavak (3) Poslovnika. (opširnije u Poslovniku)

Ako nema kvoruma, a nakon stanke predsjedatelj ustvrdi ili glasovanje to pokaže kako i dalje nema kvoruma, razmatrano pitanje odgađa se za iduću sjednicu.