MENI

Dom naroda

Odlučivanje u Domu naroda

Donošenje odluka u Domu naroda

Kvorum neophodan za odlučivanje u Domu naroda čini devet delegata, uz uslov da su prisutna najmanje tri bošnjačka , tri hrvatska i tri srpska delegata a, prema Poslovniku doma, odluke u Domu donose se većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju. Delegati ulažu napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu delegata izabranih s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom BiH i Poslovnikom.

Ako se delegat prilikom glasanja ne izjasni ''za'', ''protiv'' ili ''suzdržan'', a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se da je ''suzdržan''.

U svim slučajevima, broj prebrojanih glasova mora najmanje biti jednak kvorumu, osim ako Ustavom BiH i Poslovnikom doma nije drugačije predviđeno.

Odlučivanje u slučaju nedostatka glasova jednog entiteta

Ako većina glasova ne sadrži jednu trećinu glasova s teritorije svakog entiteta ili ako se utvrdi da nema kvoruma, predsjedavajući može odrediti pauzu u trajanju do 60 minuta, tokom koje se pokušava naći rješenje.

U slučaju da nedostaje većina, ako sporno pitanje nije riješeno nakon pauze, predsjedavajući saziva Kolegij u roku od naredna tri dana kako bi se postigla saglasnost i o postignutoj saglasnosti odmah obavještava delegate.

Ako Kolegij ne uspije postići saglasnost, odluku donosi većina ukupnog broja delegata koji su prisutni i koji glasaju, uz uslov da glasovi protiv ne sadrže dvije trećine ili više delegata izabranih iz svakog entiteta. Dom se saziva radi glasanja u najkraćem mogućem roku nakon sjednice Kolegija, a u svakom slučaju najkasnije do tri dana.

Ako Kolegij uspije postići saglasnost, o tome obavještava Dom, nakon čega se glasa u skladu s članom 73. Poslovnika. Ako se tim glasanjem ne dobije potrebna većina, odmah se glasa u skladu s članom 74.(3) Poslovnika. (opširnije u Poslovniku)

U slučaju da nema kvoruma, ako nakon pauze predsjedavajući utvrdi ili glasanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatrano pitanje odgađa se za sljedeću sjednicu.