MENI

Секретаријат

О Секретаријату ПСБиХ

Секретаријат обавља стручне, административно-техничке, организационе, финансијске, информативне, консултантске и друге послове за потребе Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а нарочито послове: припреме, сазивања и праћења сједница домова и комисија; разматрања предлога аката упућених Парламентарној скупштини у вези са њиховом усклађеношћу са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине; давања стручних мишљења о материјалима и актима за потребе Парламентарне скупштине; праћења спровођења и иницирања измјена и допуна пословника домова; припрема програма рада оба дома Парламентарне скупштине, планова рада комисија и праћења њиховог извршавања; припреме, израде, превођења и лекторисања текстова нацрта и предлога аката, извјештаја и записника, као и других материјала на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини и, по потреби, на стране језике; припреме усвојених аката за објављивање у «Службеном гласнику БиХ»; стручне и протоколарне послове за потребе парламентарних делегација и пријема страних делегација; праћења и извршавања задатака и послова који за Секретаријат произлазе из аката домова и комисија; односа са јавношћу и информисања јавности о раду Парламентарне скупштине и објављивање комплетних записника расправа у оба дома; сарадње са институцијама Босне и Херцеговине, као и ентитетским и другим органима; обавља и друге стручно-техничке, административне и друге опште послове за потребе Парламентарне скупштине.

Послови и задаци Секретаријата обављају се унутар сљедећих служби:

  • Стручна служба Представничког дома;
  • Стручна служба Дома народа;
  • Заједничка служба.

У оквиру служби успостављају се организационе јединице, и то:

  • кабинети;
  • канцеларије;
  • сектори.

Радом Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ руководи Колегијум Секретаријата који чине секретар Представничког дома, секретар Дома народа и секретар Заједничке службе.