MENI

Tajništvo

O Tajništvu PSBiH

Tajništvo obavlja stručne, administrativno-tehničke, organizacijske, financijske, informativne, konzultantske i druge poslove za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a naročito poslove: pripreme, sazivanja i praćenja sjednica domova i povjerenstava; razmatranja prijedloga akata upućenih Parlamentarnoj skupštini u svezi s njihovom usklađenošću s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine; davanja stručnih mišljenja o materijalima i aktima za potrebe Parlamentarne skupštine; praćenja provedbe i iniciranja izmjena i dopuna poslovnika domova; pripreme programa rada obaju domova Parlamentarne skupštine, planova rada povjerenstava i praćenja njihove provedbe; pripreme, izradbe, prevođenja i lektoriranja tekstova nacrta i prijedloga akata, izvješća i zapisnika, kao i drugih materijala na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini i, po potrebi, na strane jezike; pripreme usvojenih akata za objavu u «Službenom glasniku BiH»; stručne i protokolarne poslove za potrebe parlamentarnih izaslanstava i prijama stranih izaslanstava; praćenja i izvršenja zadaća i poslova koje za Tajništvo proizilaze iz akata domova i povjerenstava; odnosa s javnošću i informiranja javnosti o radu Parlamentarne skupštine i objave cjelovitih zapisnika rasprava u oba doma; suradnje s institucijama Bosne i Hercegovine, kao i s entitetskim i drugim tijelima; obavlja i druge stručno-tehničke, administrativne i opće poslove za potrebe Parlamentarne skupštine.

Poslovi i zadaci Tajništva obavljaju se unutar sljedećih službi:

  • Stručna služba Zastupničkog doma;
  • Stručna služba Doma naroda;
  • Zajednička služba.

U okviru službi uspostavljaju se organizacijske jedinice, i to:

  • uredi tajnika;
  • uredi;
  • sektori.

Radom Tajništva Parlamentarne skupštine BiH upravlja Kolegij Tajništva, koji čine: tajnik Zastupničkog doma, tajnik Doma naroda i tajnik Zajedničke službe.