MENI

39. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

15.12.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o istovjetnom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu  Bosne i Hercegovine;
 4. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o istovjetnom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosne i Hercegovine;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, po skraćenom postupku u skladu s članom 121. Poslovnika Doma naroda;
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  (drugo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 9. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini  (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o finansiranju političkih stranaka (drugo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine  (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, s Mišljenjem Komsije za finansije i budžet Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nestalim licima (prvo čitanje), predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 18. Izvještaj sa sastanka političkih direktora država članica Jadranske povelje, održanog 20.9.2009., s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije UN-a o pravima lica sa invaliditetom i Opcionalnog protokola. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.