MENI

03. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

6.2.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika:
       - sa prve sjednice održane 11.01.2007. godine;
       - sa druge sjednice održane 30.01.2007. godine.
  2. Usvajanje Poslovnika o radu Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH;
  3. Razmatranje podobnost i davati mišljenja – preporuke za potvrđivanje ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministra BiH;
  4. Tekuća pitanja.