MENI

50. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Bešlagić, Selim

„Zašto mi u BiH još uvijek nemamo pravilnik o prirodnim izvorskim i mineralnim vodama, odnosno kada ćemo dobiti pravilnik o prirodnim izvorskim i mineralnim vodama? Napominjem da u njima moraju postojati odredbe recipročne odredbama iz istovjetnih pravilnika iz zemalja u okruženju?“

Odgovor
Huskić, Adem

„1. Da li je Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova BiH preduzelo korake ka sklapanju ugovora sa SAD-om o poreskim olakšicama za građane BiH? Ukoliko nije, kada se planira pokrenuti ovo pitanje?“ „2. Koji su razlozi da je BiH na 119. mjestu u svijetu po uslovima poslovanja, ako znamo da bez investicija nema brzog razvoja zemlje? Da li će se napraviti Mapa puta koja će nas dovesti do povoljnijeg poslovnog ambijenta? 3. Koliko je registriranih preduzeća na hiljadu stanovnika u BiH, a koliko u zemljama regiona, a koliko u zemljama EU? Malo da se pozabavimo tom statistikom“. „Pokrećem inicijativu da izglasamo sljedeći zaključak: Zadužuju se zakonodavni i izvršni organi vlasti u BiH da urade vlastite akcione planove za provođenje preporuka iz Kominike-a Upravnog odbora za provođenje mira od 26.3.2009. U prilogu dajem Kominike“.

Odgovor

„Pitanje postavljam Vijeću ministara BiH, a neka ono odredi ministarstva koja imaju nadležnost da mi odgovore na ovo pitanje - Šta je država BiH preduzela da zaštiti građane BiH i njihova ljudska prava“?

Mehmedović, Šemsudin

1. „Pitam ministra odbrane BiH – Koliko je do sada evidentirano slučajeva neovlaštenih zahtjeva (lica i institucija) za izuzimanjem određene dokumentacije od vaših institucija i u koju svrhu? Koje mjere i radnje ste preduzeli da ne dođe do neovlaštenog pristupa dokumentaciji u vezi s događajima iz neposredne prošlosti BiH, iz Vaše nadležnosti“? „2.Pitam Vijeće ministara BiH - Koliko je u prethodnom periodu ovog saziva Vijeća ministara BiH i u kojoj instituciji penzionisano službenika ili namještenika, te ponovo vraćeno na iste poslove ili savjetničke pozicije“?

Odgovor
Bahtić, Sadik

„Kada će Vijeće ministara BiH pripremiti tačku dnevnog reda po zaključku ovog parlamenta i Kolegija: „Recesija, globalna finansijska kriza i njeni efekti na ekonomiju u BiH i mjere za prevazilaženje krize“. „Predlažem ovom parlamentu inicijativu da zaduži Vijeće ministara BiH ili Ministarstvo civilnih poslova BiH da donese odluku ili zaključak da se nogometnoj reprezentaciji BiH iz rezervnog fonda i granta za sport isplati 100.000 KM“.

Nanić, Husein

„1. Pitanje postavljam predsjedniku CIK-a - Na koliko je adresa Centralna izborna komisija BiH na posljednjim općim 2006. i Lokalnim izborima 2008. poslala zahtjeve za glasanje poštom i na koji način CIKBiH dobiva podatke o adresama prebivališta naših građana u inozemstvu? 2. Kakvo je objašnjenje Centralne izborne komisije BiH da od evidentiranih preko 1,3 miliona naših građana u inozemstvu poštom glasa 41.700 ili 0,7%“? 3. Šta CIKBiH preduzima da se dobije stvarni broj naših građana s prebivalištem van BiH, s pravom glasa poštom, te da se svakom građaninu BiH, koji ima prebivalište van BiH, omogući jedno od osnovnih ljudskih prava da bira, bude biran i da ima pristup izbornom procesu“? „4. I pitanje ministsru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Da li je BiH pokrenula postupak pristupanja ATA Carnet sporazumu, ako nije, kada će biti potpisan ovaj značajan međucarinski sporazum“?

Odgovor
Zorić, Vinko

„Pitanje postavljam Vijeću ministara BiH – Šta čine institucije BiH s ciljem rasvjetljivanja zločina u i nakon 1945. godine koje su počinili partizani i komunisti, s posebnim naglaskom na identifikaciju žrtava ali i zločinaca u nedavno pronađenim masovnim grobnicama u Vrgorcu i slovenskom rudniku Barbarin - rov kod sela Huda Jama u blizini Laškog“.

Odgovor
Dolić, Rifat

„1. Pitanje ministru finansija i trezora BiH - Da li je istina da je BiH u 2008. godini za odobrene kredite koji nisu stavljeni u korištenje, na ime redovne i kaznene kamate, napravila za BiH dodatnu obavezu od 18 miliona eura, i ako je ovo bar blizu istine, ko je za to odgovoran, šta ste preduzeli i šta preduzimate ili šta ćete preduzeti prema odgovornim za ovako nedopustivo ponašanje“? 2. Drugo pitanje MUP-u Unsko-sanskog kantona i Kantonalnom tužilaštvu u Bihaću - U kojoj je fazi istraga i šta ste sve do sada preduzeli u istrazi i predmetu otkrivanja laboratorije i plastenika u privatnom poslovnom objektu u mjestu Slapnica kod Velike Kladuše, gdje je prošle godine pronađeno preko 2.000 stabala ili saksija sa zasađenom indijskom konopljom “?

Odgovor
Bećirović, Denis

„1. Ja danas postavljam pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH da objasni svima nama u Predstavničkom domu, kažem svima nama jer smo to zajedno izglasali, zašto Vijeće ministara BiH još uvijek nije realiziralo jednoglasno usvojenu inicijativu u Predstavničkom domu koja je tražila da Vijeće ministara BiH u roku od tri mjeseca dostavi strategiju za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u BiH?“ 2. Šta je konkretno u posljednjih šest mjeseci učinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u Vijeću ministara BiH s ciljem pomoći državljaninu BiH Iliji Jurišiću, koji se, evo već 11. maja će biti dvije godine, nalazi u beogradskom zatvoru. S obzirom da je njegovo stanje zdravstveno sve teže, ja bih zamolio i ministra za ljudska prava da nam kaže kakva su njegova najnovija saznanja u vezi s evidentnim kršenjem ljudskih prava ovog državljanina BiH?“

Odgovor
Jamakosmanović, Sead

1. Kada će Ministarstvo vanjskih poslova BiH mogućiti građanima Bosne i Hercegovine koji borave u Holandiji da svoje potrebe i probleme rješavaju u DKP-u, ambasadi i konzulatu, odnosno kada će konzul dolaziti u Holandiju iz Belgije? 2. Drugo pitanje postavljam Ministarstvu civilnih poslova BiH - Da li je počela primjena dobivanja matičnog broja naših građana u inozemstvu elektronskim putem što do sad nije bio slučaj, a zato su stvoreni zakonski uslovi?“

Odgovor
Alajbegović, Azra

„ Pitanje postavljam Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo - Kakav će biti odgovor na upit Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a vezano za reguliranje statusa nastavnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zaposlenih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, s obzirom na specifičnosti zakonskog uređenja zaposlenih nastavnika prema Zakonu o visokom obrazovanju, koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo?“

Odgovor
Živković, Milorad

„Kad bih postavio poslaničko pitanje: da li se vrši prisluškivanje i praćenje poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, članova Predsjedništva BiH i imenovanih zvaničnika u Vijeću ministara BiH? Ako je odgovor potvrdan, zahtijevam detaljno obrazloženje na osnovu čijeg naloga se prisluškivanje i praćenje vrši i s kojim razlogom, sigurno bih dobio odgovor da se ne prate i ne prisluškuju, ali ipak ću postaviti navedeno pitanje Tužilaštvu BiH i OSABiH, s tim da ću OSA-i uputiti zahtjev lično i u skladu sa Zakonom o OSA-i i dodatno pitanje koje se nadovezuje na prethodno - Šta navedene ali i druge nadležne institucije čine, činile su ili namjeravaju učiniti da spriječe nelegalno prisluškivanje i praćenje navedenih lica?“

Lozančić, Niko

„ Ja ću postaviti tri kratka pitanja Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH: 1. Koliko je predratnih nosilaca stanarskog prava u BiH privatiziralo stanove i koliko je tih stanova prodato nakon otkupa stana? 2. Koliko je onih koji su od 1.1.1992. do 31.12.1995. iz bilo kojih razloga ostali bez posla u javnim poduzećima, elektroprivredama i njihovim organizacionim jedinicama, telekomima i njihovim organizacionim jedinicama, poštama i njihovim organizacionim jedinicama, i koliko je njih nakon potpisa Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno od 1.1.1996., omogućeno da se vrate na posao u ta javna preduzeća? 3. Koliki je broj istih takvih lica koja su u općinama, odnosno općinskim administracijama, sudovima, tužilaštvima i ministarstvu unutrašnjih poslova i njegovim organizacionim jedinicama ostala bez posla u ovom periodu i koliki je broj onih kojima je nakon 1.1.1996. omogućeno da se vrate na posao u predratna mjesta življenja, odnosno radnog odnosa?“

Odgovor
Genjac, Halid

„Zašto Ustavni sud RS-a koji bi trebalo da štiti Ustav RS-a provodi antiustavnu praksu, odnosno zašto Ustavni sud radi po Poslovniku koji ima antiustavne odredbe? Kad će Ustavni sud svoj poslovnik uskladiti sa Ustavom RS-a i šta će biti s odlukama koje su na ovom sudu donesene po antiustavnoj proceduri?“