MENI

Kalendar događaja

2.3.2021
11:00

25. sjednica Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Lokacija : sala 2/II

  1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Međunarodne aktivnosti;
  3. Dogovor o radu 7. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagač : Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021;
  5. Određivanje nadležne komisije za razmatranje inicijative Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-467/21 od 22. 2. 2021;
  6. Obavještenje o zaključku Doma naroda PSBiH, dostavljeno od Vijeća ministara BiH, broj: 02-50-7-17-23/21 od 11. 2. 2021;
  7. Tekuća pitanja:
    7.1.            Usmena informacija u vezi s održavanjem Konferencije Senata.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.