MENI

Administrativna komisija Zastupničkog doma

 

Nadležnosti

Administrativna komisija Zastupničkog doma:

  • usvaja akte koji reguliraju visinu naknade i plaće zastupnika u Domu, plaće službenika koje imenuje Kolegij, kao i naknade za specifične materijalne troškove zastupnika i službenika u Domu, plaće rukovoditelja, te usvaja relevantne akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama za materijalne i druge troškove;
  • u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Doma naroda priprema i dostavlja proračun Doma i zajednički proračun Parlamentarne skupštine BiH Vijeću ministara BiH do 1. rujna svake godine, kako bi bio uvršten u prijedlog proračuna institucija BiH za slijedeću godinu i utvrđuje uporabu ovih sredstava;
  • u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Doma naroda razmatra izvješća o izvršenju proračuna odobrenoga za Parlamentarnu skupštinu BiH i o tome obavještava Dom;
  • utvrđuje naknade i dnevnice za stručnjake i svjedoke;
  • obavlja sve aktivnosti u svezi s uporabom stanova za zaposlene u Parlamentarnoj skupštini BiH i raspolaže stanovima; odlučuje o njihovoj dodjeli na uporabu, zamjenu i jednokratni prijenos prava uporabe u skladu sa zakonom;
  • odlučuje o dodjeli privremenog smještaja za zaposlene zastupnike i Tajništvo;
  • daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Tajništva;
  • daje prijedloge i mišljenja o promjeni ustrojstva Tajništva;
  • definira uvjete za uporabu automobila u obnašanju službenih dužnosti.

 

Komisija razmatra druga administrativna pitanja u djelokrugu Doma, u skladu s ovim poslovnikom.

Komisija izvješćuje Dom svakih šest mjeseci o svojim aktivnostima.