MENI

Административна комисија Представничког дома

 

Надлежности

Административна комисија Представничког дома:

  •  усваја акте који регулишу висину надокнаде и плате посланика у Дому, плате службеника које именује Колегиј, као и надокнаде за специфичне материјалне трошкове посланика и службеника у Дому, плате руководећих радника, те усваја релевантне акте за њихову примјену, као и појединачне акте о платама и надокнадама за материјалне и друге трошкове;
  • у координацији са одговарајућим тијелом Дома народа, припрема и доставља буџет Дома и заједнички буџет Парламентарне скупштине БиХ Савјету министара БиХ до 1. септембра сваке године, како би био уврштен у приједлог закона о буџету институција БиХ за наредну годину и утврђује употребу ових средстава;
  • у координацији са одговарајућим тијелом Дома народа, разматра извјештаје о извршењу буџета одобреног за Парламентарну скупштину БиХ и о томе обавјештава Дом;
  • утврђује надокнаде и дневнице за стручњаке и свједоке;
  • обавља све активности у вези са употребом станова за запослене у Парламентарној скупштини БиХ и располаже становима; одлучује о њиховој додјели на употребу, замјену и једнократни пренос права кориштења у складу са законом;
  • одлучује о додјели привременог смјештаја за запослене посланике и Секретаријат;
  • даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији Секретријата;
  • даје приједлоге и мишљења о промјени организације Секретаријата;
  • дефинише услове за кориштење аутомобила у вршењу службених дужности.

Комисија разматра друга административна питања у надлежности Дома, у складу са овим пословником.

Комисија извјештава Дом сваких шест мјесеци о својим активностима.