MENI

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

 

Nadležnosti

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH razmatra informacije koje su, u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH, dužni dostaviti kandidati imenovani na dužnost predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara BiH te, po potrebi, postavlja pitanja imenovanim kandidatima u vezi s dostavljenim informacijama i u pogledu njihove podobnosti za obavljanje dužnosti na koje se predlažu.

Na osnovu dostavljenih informacija i, kada je potrebno, nakon obavljenih razgovora s kandidatima, Komisija odlučuje o tome da li preporučuje Domu potvrdu izbora kandidata. Preporuka Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, u kojoj se navodi broj glasova ''protiv'' i obrazloženje uz takve glasove, nije obavezujuća za Dom.

Broj članova Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH nije stalan i utvrđuje se za svaki saziv Doma posebno na konstitutivnoj sjednici u zavisnosti od izbornih rezultata.

Komisiju za pripremu izbora Vijeća ministara BiH čine po jedan predstavnik svake političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata, kao i svi nezavisni kandidati koji su nosioci poslaničkih mandata u Domu.