MENI

Komisija za ostvarivanje jednakosti spolova u BiH

 

Nadležnosti

Komisija za ostvarivanje jednakosti spolova u BiH:

  • razmatra pitanja u vezi sa ostvarivanjem jednakosti među spolovima u BiH – posebno u vezi s unapređivanjem statusa žena u BiH;
  • podstiče aktivnosti u institucijama BiH na provođenju Platforme za akciju Pekinške deklaracije (Četvrta svjetska konferencija o ženama, Peking 1995.) u dvanaest kritičnih sfera;
  • podstiče i koordinira aktivnosti s entitetskim parlamentima na unapređivanju statusa žena i provođenju Platforme za akciju Pekinške deklaracije;
  • razmatra predložene zakone i druge propise sa stanovišta jednakosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena;
  • razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija BiH koji se odnose na ostvarivanje jednakosti spolova i provođenje Platforme za akciju Pekinške deklaracije u cjelini, odnosno po pojedinim oblastima;
  • razmatra pripreme za učešće delegacija BiH na međunarodnim skupovima kada se razmatra provođenje Pekinške deklaracije (UN, Pakt stabilnosti sl.);

 

Komisija razmatra i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem jednakosti spolova.