MENI
5.2.2013

Štampana publikacija „Prikaz zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine u 2012. godini“


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je štampao publikaciju „Prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u 2012. godini, koja sadrži podatke o radu Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH u pomenutom periodu.
Pored toga što je grafički prikazan status prijedloga zakona i njihovi predlagači, tabelarno je za svaki zakonski prijedlog navedeno ko je predlagač te njegov krajnji status u Predstavničkom domu i Domu naroda PSBiH.

Kada je riječ o usvojenim zakonima, naveden je redni broj i datum sjednice Doma na kojoj je zakonski prijedlog usvojen, po kojem je postupku donesen, te broj Službenog glasnika u kojem je objavljen. Također, u vezi odluka o davanju saglasnosti za ratificiranje međunarodnih dokumenata, može se pročitati da je u pomenutom periodu data saglasnost sa ratificiranje 83 međunarodna dokumenta, a za jedan dokument je data saglasnost za otkazivanje.
Inače, Publikacija je izdata kao prilog biltena „Parlament“ za period oktobar - decembar 2012. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću