MENI
2.4.2024

Održana 17. sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Na 17. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je zahtjev predlagača, Vijeća ministara BiH, da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku.

Nakon drugog negativnog Mišljenja Ustavnopravne komisije, Predstavnički dom PSBiH obustavio je zakonodavni postupak za Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Dom je usvojio poslaničku inicijativu Rejhane Dervišević, Saše Magazinovića, Ermine Salkičević Dizdarević, Albina Muslića i Jasmina Imamovića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, omogući uplatu administrativnih taksi putem web-servisa/aplikacije na račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

Usvojena je i modificirana poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH predlaže Vladi Federacije BiH, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko Distrikta BiH da pripreme izmjene entitetskih krivičnih zakona i Krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH kojim će se kao posebno krivično djelo definirati „obijesna vožnja u drumskom saobraćaju“.

Dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje šest institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine,
 • poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuju četiri institucije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine,
 • poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje pet institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Republici Srpskoj da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi.

Usvojeni su izvještaji i informacija o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2023. godinu, i to:

 • Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije,
 • Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije,
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove,
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
 • Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije,
 • Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet,
 • Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova,
 • Informacija o radu Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH za 2023. godinu.

Dom je usvojio i izvještaje o radu zajedničkih komisija oba doma PSBiH za 2023. godinu:

 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2023. godinu. Uz ovaj Izvještaj Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi Zakon o poštama Bosne i Hercegovine jer je postojeći zakon iz 2005. godine, s obzirom na razvoj novih tehnologija, zastario i predstavlja kočnicu u radu Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine.

Dom je usvojio i sljedeće dokumente i izvještaje institucija BiH:

 • strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027., okvirni dokument, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2023. godini.

Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Prema Prijedlogu odluke, u Vijeće RAK-a BiH imenovani su Tomislav Volarić, Tanja Andrić, Iza Razija Mešević, Vjekoslav Čerkez, Damir Šehanović, Alma Čolo i Zoran Žuža.

U Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Predstavnički dom, kao predstavnika akademske zajednice, imenovao je Gorana Orašanina.

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Iz Predstavničkog doma u Privremenu zajedničku komisiju imenovani su poslanici Darijana Filipović, Miroslav Vujičić i Rejhana Dervišević.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ (CERV) 2021-2027
 • Sporazuma o grantu Povjereničkog fonda br. TF0B8258 Bosna i Hercegovina: Grant za Projekat jačanja pripravnosti i reagiranja na vanredne situacije između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću