MENI
2.4.2024

Održana 7. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH

Na 7. sjednici Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju prava na naknadu za rad članovima Ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu uredskog prostora za rad klubova poslanika u Predstavničkom domu PSBiH.

Usvojen je i Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine.

Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH razmotrila je informaciju Ureda sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove u vezi sa stupanjem na snagu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, te obavezama koje proizlaze iz tog Zakona. S tim u vezi, Zajednička komisija usvojila je sljedeće zaključke:

  • prima se k znanju informacija koju je dostavio Ured sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove;
  • nalaže se Uredu sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove da, u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, pripremi svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za raspisivanje konkursa i provođenje postupka za izbor članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine;
  • nalaže se sekretarima domova PSBiH da pokrenu porceduru izmjene odredaba poslovnika u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije za administrativne poslove i usklade ih sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH.  

Na osnovu Zaključka Predstavničkog doma PSBiH od 28. 2. 2024. godine, Zajednička komisija za administrativne poslove, razmatrajući akt Ureda sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove od 7. 3. 2024. godine, zaključila je da obaveza iz Zaključka o izmjeni podzakonskih akata o korištenju službenih vozila, u konkrentnom slučaju Pravilnika o korištenju službenih vozila PSBiH, nije primjenjiva, propisno formulisana, te da je u konačnici diskriminatorna.

Zajednička komisija verifikovala je i rješenja koja je donio Kolegij ili predsjedavajući Zajedničke komisije u skladu sa važećim aktima i propisima, a odnose se na statusna pitanja poslanika i delegata PSBiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću