MENI
26.5.2023

Zakazana 7. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 7. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 7. juni 2023. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagači poslanici: Saša Magazinović, Nenad Grković, Denis Zvizdić, Šemsudin Mehmedović, Jasmin Emrić, Sabina Ćudić, Jasmin Imamović, Predrag Kojović, Ermina Salkičević-Dizdarević, Rejhana Dervišević, Albin Muslić, Mia Karamehić-Abazović, Nihad Omerović, Elvisa Hodžić i Aida Baručija, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1158/23 od 24. 5. 2023;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine,  predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1832/22 od 18. 11. 2022, skraćeni postupak, P.Z.E.I. (prvo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-607/23 od 10. 3. 2023, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija, broj: 01-02-1-701/23 od 24. 3. 2023, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o moru, predlagač: poslanici Amor Mašović, Denijal Tulumović, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Safet Kešo, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović i Šerif Špago, zakon broj: 01-02-1-765/23 od 25. 4. 2023. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Saša Magazinović, zakon broj: 01-02-1-922/23 od 18. 4. 2023. (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, zakon broj: 01-02-1-945/23 od 27. 4. 2023. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, zakon broj: 01-02-1-1050/23 od 8.5.2023. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,predlagač: poslanica Mia Karamehić-Abazović, broj: 01-02-4-884/23 od 12. 4. 2023. (prvo čitanje);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Šerif Špago, (zakon u drugom čitanju), broj: 01-02-1-2219/22 od 25. 5. 2023;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Šemsudina Dedića i Safeta Keše povodom rasprave o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli, predlagač: Vijeće ministara BiH, skraćeni postupak, P.Z.E.I. (prvo čitanje), broj: 01,02-02-1-2145-1/22 od 25. 5. 2023;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli, predlagač: Vijeće ministara BiH, skraćeni postupak,   P.Z.E.I. (zakon u prvom čitanju), broj: 01,02-02-1-2145-1/22 od 25. 5. 2023;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Safeta Keše povodom rasprave o izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu, broj: 01-50-1-15-6/23 od 25. 5. 2023;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključaka poslanika: Aide Baručije, Sabine Ćudić, Saše Magazinovića, Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića, povodom rasprave o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2128/22 od 25. 5. 2023;
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključaka poslanika Šemsudina Mehmedovića povodom rasprave o nacionalnoj strukturi rukovodstva, državnih/policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i poštivanje zakonskih odredbi o odgovarajućoj nacionalnoj zastupljenosti, predlagač: poslanik Šemsudin Mehmedović, akt broj: 01-50-1-913/23, veza broj: 01-50-1-15-6/23 od 25. 5. 2023;
 18. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH), zakon broj: 01-02-1-1904/21 od 9. 6. 2022;
 19. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH), zakon broj: 01-02-1-687/22 od 29. 7. 2022;
 20. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-41-1533/22 od 19. 9. 2022;
 21. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, akt broj: 01,02-37-982/23 od 26. 4. 2023;
 22. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu, broj: 05/7-39-1-263/23 od 2. 2. 2023;
 23. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-550/23 od 6. 3. 2023;
 24. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-737/23 od 28. 3. 2023;
 25. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-16-1-801/23 od 4. 4. 2023;
 26. Materijali Upravnog odbora BHRT-a:
  a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2022. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2023. godinu,
  b) Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-902/23 od 14. 4. 2023;
 27. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, akt broj: 01,02-50-18-985/23 od 26. 4. 2023;
 28. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, akt broj: 01,02-28-995/23 od 27. 4. 2023;
 29. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, akt broj: 01-12-1-1008/23 od 28. 4. 2023;
 30. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1111/23 od 16. 5. 2023;
 31. Informacija o stanju u oblasti migracija za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01-50-18-1405/22 od 26. 8. 2022;
 32. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, akt broj: 01-50-18-973/23 od 25. 4. 2023;
 33. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-09-784/23 od 3. 4. 2023;
 34. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2022, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01-16-1-1014/23 od 28. 4. 2023;
 35. Poslanička inicijativa Sabine Ćudić, broj: 01-50-1-743/23 od 28. 3. 2023;
 36. Poslanička inicijativa Milorada Kojića, broj: 01-50-1-944/23 od 19. 4. 2023;
 37. Poslanička inicijativa Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša, broj: 01-50-1-1036/23 od 5. 5. 2023;
 38. Poslanička inicijativa Saše Magazinovića, broj: 01-50-1-1087/23 od 12. 5. 2023;
 39. Poslanička inicijativa Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1115/23 od 17. 5. 2023;
 40. Poslanička inicijativa Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1117/23 od 17. 5. 2023;
 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja, broj: 01,02-21-1-941/23 od 19. 4. 2023;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj, broj: 01,02-21-1-984/23 od 26. 4. 2023. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću