MENI
27.6.2022

Održana 30. sjednica Predstavničkog doma

Na 30. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Predstavnički dom prethodno je usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i u prvom čitanju. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH poziva Tužilaštvo BiH da istraži rad, djelovanje i postupanje Ministarstva finansija i trezora BiH i Vijeća ministara BiH, utvrdi sve okolnosti i eventualnu odgovornost zbog čega je prekršen član 10. Zakona o finansiranju institucija BiH, te utvrdi razloge zbog kojih nije, u skladu sa propisanim rokovima, Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu dostavljen Predsjedništvu BiH, čime je onemogućeno pravovremeno usvajanje Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, kao i ugroženo održavanje Općih izbora, koje je Centralna izborna komisija BiH raspisala za 2. oktobar 2022. godine“.

Dom po drugi put nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Dženan Đonlagić. U skladu s Poslovnikom, zakonodavni postupak za ovaj Prijedlog amandamana na Ustav BiH je obustavljen.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović. Dom je prethodno usvojio Zahtjev poslanika Magazinovića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je po hitnom postupku i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Dom je prethodno usvojio Zahtjev poslanika Zvizdića da se se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Predstavnički dom usvojio je Zahtjev da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanica Mirjana Marinković Lepić, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Usvojen je i Zahtjev da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač poslanik Adil Osmanović, razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeno je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Nenad Nešić.

Dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez. U skladu s Poslovnikom, zakonodavni postupak za ovaj Prijedlog zakona na Ustav BiH je obustavljen.

Predstavnički dom usvojio je negativna mišljenja Ustavnopravne komisije i Zajedničke komisije za ljudska prava o Prijedlogu zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Nikola Lovrinović. U skladu s Poslovnikom, usvajanjem negativnih mišljenja komisija Predstavnički dom odbio je ovaj Prijedlog zakona.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog poslanika iz Kluba HDZBiH - HNS da se u dnevni red naredne sjednice Doma uvrsti nova tačka koja glasi - Inicijativa o usklađivanju troškova prevoza i toplog obroka zaposlenih u institucijama BiH.

Dom je usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Aide Baručije, Saše Magazinovića, Edite Đapo, Dženana Đonlagića, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić i Šemsudina Mehmedovića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim će se napad na novinare/novinarke tretirati kao posebno krivično djelo;
 • poslaničku inicijativu Edite Đapo, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 15 dana usvoji odluku kojom se suspenduje carinska stopa na uvoz električnih i značajno umanjuje carinska stopa na uvoz hibridnih automobila;
 • modifikovanu poslaničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se Ministarstvo civilnih poslova BiH zadužuje da u roku od 30 dana, u saradnji sa entitetskim ministarstvima zdravstva, obavijesti Vijeće ministara BiH o namjeri za pridruživanje Bosne i Hercegovine Međunarodnoj fondaciji za razmjenu organa Eurotransplant.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da, u roku od 90 dana, koriguje cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državlјanstva te je uskladi sa taksama država u regionu;
 • poslanička inicijativa Zlatana Begića kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da dopuni Odluku o kriterijima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavlјanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 38/09), te druge akte, čime će se omogućiti dodatak na plaću, odnosno potencijalno uvećanje plaće zaposlenim informatičarima sa srednjom stručnom spremom.

Usvojen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, kao i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Privremene istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića koji glasi: „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana predloži Predstavničkom domu Odluku o imenovanju interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana provođenja 15 preporuka iz poglavlja IV 'Predložene reforme' iz Izvještaja o radu Privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH“.

Na usaglašavanje Kolegiju doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su i:

-       Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2021. godinu;

-       Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;

-       Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;

-       Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu.

Predstavnički dom imenovao je Elvisa Kondžića za direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a Damirku Mioč i Rada Ristovića za zamjenike direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Zajednička komisija za lјudska prava PSBiH. U Vijeće nacionalnih manjina BiH Predstavnički dom imenovao je:

 1. Zamire Sokoli Begović (Albanka)
 2. Davor Ebner (Austrijanac)
 3. Skender Mustagrudić (Crnogorac)
 4. Željko Vasko (Čeh)
 5. Franjo Rover (Italijan)
 6. Ernest Grin (Jevrej)
 7. Saša Mićin (Mađar)
 8. Todorka Jovanović (Makedonka)
 9. Velibor Kuvač (Nijemac)
 10. Dejan Piotrovski (Poljak)
 11. Mujo Fafulić (Rom)
 12. Violeta Džolan (Rumunka)
 13. Igor Kotjelnikov (Rus)
 14. Mihal Hemun (Rusin)
 15. Danijel Štefek (Slovak)
 16. Dragica Tešić (Slovenka)
 17. Hakan Varan (Turčin)
 18. Miroslav Bobrek (Ukrajinac).

U Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, Predstavnički dom imenovao je poslanike Snježanu Novaković – Bursać, Predraga Kožula i Jasmina Emrića.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog odluke da se u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost imenuju poslanici Mirko Šarović, Predrag Kožul i Šemsudin Dedić.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjava Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi s automatskom obradom ličnih podataka;
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2018. - 2020. za 2020. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore;
 • Ugovora o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću