MENI
12.5.2022

Održana 21. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 21. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno davanje saglasnosti za ratificiranje: 

 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG-04-BiH-ENV-02, „Bosna i Hercegovina, „WATSAN“ program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u Gradu Zvorniku“,
 • Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke, Grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG-04-BiH-ENV-04, „Bosna i Hercegovina, „WATSAN“ projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u Općini Jajce,
 • Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije djelujući u ime Evropske unije i Bosne i Hercegovine koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 • Odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovna – Cestovna interkonekcija sa Hrvatskom „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci (WB-IGOO-BIH-TRA-02),
 • Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropske komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 • Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
 • Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena,
 • Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo,
 • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj,
 • Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni dokument za istraživanje i inovacije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodica članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralne ceste M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralne ceste M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica.

Komisija nije usvojila Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu u dijelu nadležnosti Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i to:

 • Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 • Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
 • Ministarstva komunikacija i prometa BiH, uklјučujući upravne organizacije u njihovom sastavu. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću