MENI

Закони и остали акти

О законодавном поступку

Процедура остваривања законодавне улоге ПСБиХ прописана је Пословником Представничког дома и Пословником Дома народа ПСБиХ.

Пословницима је прописано да се закони достављени у Парламентарну скупштину могу разматрати у основном, скраћеном или хитном законодавном поступку. Процедурално, основни и скраћени законодавни поступак се не разликују, осим што су у скраћеном законодавном поступку рокови скраћени на пола у односу на основни законодавни поступак. С друге стране, хитни поступак примјењује се само када се ради о предлогу закона високог степена хитности, односно о предлогу закона дефинисаном на тако једноставан начин да се само може усвојити или одбацити. Ако се разматра по хитном поступку, предлог закона не разматрају комисије домова, те не постоји могућност амандманског дјеловања на текст предлога закона.

Законе и друге акте достављене Парламентарној скупштини, у правилу, прво разматра Представнички дом. Међутим, на предлог Колегијума Дома народа, законе и друге акте може прво разматрати и Дом народа. Такође, законодавна процедура може се одвијати и упоредо у оба дома.

 

ПРЕГЛЕД ЗАКОНОДАВНОГ ПОСТУПКА

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Предлог закона може поднијети сваки посланик, односно делегат, комисије дома, заједничке комисије домова, домови, као и Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ, у оквиру својих надлежности.

 

ПОСТУПАЊЕ КОЛЕГИЈУМA ДОМА

Предлог закона подноси се предсједавајућем Дома, који га одмах доставља колегијуму дома. Колегијум потом доставља предлог закона уставноправној комисији и надлежној комисији, ради давања мишљења о предлогу закона. Ако колегијум дома закључи да је за разматрање закона надлежна заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ, предлог закона доставља се Заједничком колегијуму, на поступање у складу са пословницима домова.

 

ПРВА КОМИСИЈСКА ФАЗА

Сваки предлог закона у првој фази разматрају и уставноправна комисија и надлежна комисија.

УСТАВНОПРАВНА КОМИСИЈА у првој комисијској фази разматра усаглашеност предлога закона са Уставом и правним системом БиХ. Мишљење уставноправне комисије о предлогу закона може бити позитивно или негативно.

Позитивно мишљење: Позитивно мишљење уставноправна комисија даје ако утврди да је предлог закона усаглашен са Уставом и правним системом БиХ. Позитивно мишљење уставноправне комисије доставља се, у складу са прописаном процедуром, дому на даље поступање.

Негативно мишљење: Ако уставноправна комисија утврди да предлог закона није усаглашен са Уставом или правним системом БиХ, мишљење комисије о предлогу закона биће негативно. Мишљење се, потом, у складу са прописаном процедуром, доставља дому на даље поступање.

НАДЛЕЖНА КОМИСИЈА у првој комисијској фази разматра принципе на којима је предлог закона заснован. Мишљење надлежне комисије може бити позитивно или негативно.

Позитивно мишљење: Када надлежна комисија подржи принципе закона на којима је предлог закона заснован, даје позитивно мишљење, те га, у складу са прописаном процедуром, доставља дому на даље поступање.

Негативно мишљење: Када надлежна комисија не подржи принципе на којима је закон заснован, она даје негативно мишљење са обавезним образложењем, те то мишљење, у складу са процедуром, доставља дому на даље поступање.

 

ПРВО ЧИТАЊЕ – ДОМ

Када прими мишљења уставноправне комисије и надлежне комисије, дом се о њима изјашњава, односно приступа гласању о предлогу закона у првом читању.

Ако су мишљења и уставноправне и надлежне комисије позитивна, предлог закона дом усваја у првом читању, те се наставља даља законодавна процедура.

Ако су мишљења уставноправне и/или надлежне комисије негативна, дом се изјашњава о достављеним мишљењима. Ако дом прихвати негативно мишљење или уставноправне или надлежне комисије – предлог закона се сматра одбијеним.

Ако дом одбије негативно мишљење или уставноправне или надлежне комисије, предлог закона се поново враћа на разматрање комисији чије је мишљење негативно.

 

Јавна расправа

Прије уласка приједлога закона у другу комисијску фазу, надлежне комисије могуда одлуче да отворe јавну расправу о предложеном закону уз учешће заинтересованих тијела, стручних институција и појединаца која неће трајати дуже од 15 дана.

Позвани појединци и представници тијела и институција износе своје мишљење о питањима у вези са предложеним законом, ако то комисија буде тражила. Комисија у свој извјештај укључује закључке и резултате јавног саслушања и у анексу прилаже радове и материјале поднесене током њеног трајања. Ако постоји, прилаже се и транскрипт расправе.

 

ДРУГА КОМИСИЈСКА ФАЗА

У другој комисијској фази надлежна комисија расправља о самом тексту предлога закона те, евентуално, о поднесеним амандманима. Након што надлежна комисија размотри текст предлога закона, она доставља свој извјештај дому, у складу са прописаном процедуром. Извјештај надлежне комисије може бити позитиван или негативан.

Позитиван извјештај: Ако надлежна комисија прихвати текст предлога закона, извјештај ће бити позитиван и у складу са процедуром достављен дому на даље поступање.

Негативан извјештај: Ако надлежна комисија одбије текст предлога закона, негативан извјештај комисије са образложењем доставља се дому у складу са процедуром, на даље поступање.

 

ДРУГО ЧИТАЊЕ – ДОМ

Када дом прими извјештај надлежне комисије о тексту предлога закона, он приступа расправи о тексту предлога закона и евентуално поднесеним амандманима - ако је извјештај комисије позитиван. Ако је извјештај комисије негативан, дом расправља о извјештају комисије.

Ако дом прихвати текст предлога закона, он се сматра усвојеним, те се наведена процедура понавља и у другом дому.

Ако дом прихвати негативан извјештај надлежне комисије, предлог закона сматра се одбијеним.

Ако дом одбије негативан извјештај надлежне комисије, предлог закона се поново враћа на разматрање надлежној комисији.

Ако дом прихвати текст предлога закона, он се сматра усвојеним, те се наведена процедура понавља и у другом дому.

 

Витални национални интерес

Предложена одлука Парламентарне скупштине БиХ у Дому народа може бити проглашена деструктивном по витални интерес једног од три конститутивна народа већином гласова бошњачких, хрватских или српских делегата. Такву предложену одлуку мораће одобрити у Дому народа већина бошњачких, хрватских и српских делегата који су присутни и гласају.

У случају противљења овој одлуци већине бошњачких, хрватских или српских делегата, предсједавајући Дома народа сазива комисију коју чине три делегата, по један из сваког клуба народа, с циљем разрјешења тог питања. Ако заједничка комисија не успије у року од пет дана ријешити то питање, предмет се упућује Уставном суду БиХ, који ће по хитном поступку преиспитати процедуралну исправност случаја