MENI

25. sjednica Neovisnog odbora

20.10.2016. 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Razmatranje Zaključka sa 29. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, broj: 03/1-50-14-7-29/16 od 6.10.2016. godine;
  3. Razmatranje Zahtjeva Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:16-04/3-04-1-5634-3/16 od 29.09.2016. godine a zaprimljenog u Parlamentarnoj skupštini BiH 07.10.2016. godine broj: 05/1-50-19-2588/16;
  4. Razmatranje Informacije Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o poduzetim aktivnostima po nalozima Ureda za reviziji institucija BiH za 2015. godinu broj: 20-07-16-1-1888-12/15 od 03.10.2016. godine a zaprimljena u Parlamentarnoj skupštini BiH 04.10.2016. godine broj:05/1-50-13-29-24-5/16;
  5. Usvajanje Izvješća o posjetu članova Neovisnog odbora Graničnoj policiji BiH;
  6. Tekuća pitanja