MENI

6. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

17.2.2016 13:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Komisije,
 2. Izbor drugog zamjenika predsjedavajuće Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, 
 3. Razmatranje Informacije po inicijativi za zaključivanje memoranduma o saradnji između Ureda za reviziju institucija BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju),
 4. Razmatranje Informacije o dokumentu koordinacija politika prevencije korupcije (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 5. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH u 2015. godini (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 6. Razmatranje zahtjeva za ispunjavanje obaveza iz Strategije za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. i Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije)
 7. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2015. godinu (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 8. Razmatranje Prijedloga Poslovnika o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 10. Razmatranje Informacije u vezi sa aktivnostima vezanim za uspostavu Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini BiH (sačinilac: sekretar Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
 11. Tekuća pitanja.