MENI

12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

30.9.2003

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Usvajanje zapisnika 11.sjednice Doma naroda
 3. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine Hercegovini po članu 100. Poslovnika Doma naroda – predlagač Vijeće ministara
 4. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uvozu i izvozu oružja i vojne opreme po članu 100. Poslovnika Doma naroda – predlagač Vijeće ministara
 5. Zahtjev za razmatranje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama BiH po članu 100. Poslovnika Doma naroda – predlagač Predstavnički dom
 6. Zahtjev za razmatranje Zakona o imunitetu po članu 100. Poslovnika Doma naroda - predlagač Vijeće ministara
 7. Zahtjev za razmatranje Zakona o registraciji pravnih lica koje osnivaju instirtucije BiH po članu 100. Poslovnika Doma naroda - predlagač Vijeće ministara
 8. Zahtjev za razmatranje Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH po članu 100. Poslovnika Doma naroda - predlagač Vijeće ministara
 9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, prvo čitanje - predlagač Vijeće ministara
 10. Prijedloga Zakona o vazduhoplovstvu BiH, prvo čitanje – predlagač Vijeće ministara
 11. Prijedlog zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, prvo čitanje – predlagač Vijeće ministara
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti carine - predlagač Predsjedništvo BiH
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom prevozu putnika i roba u drumskom saobračaju - predlagač Predsjedništvo BiH
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju - predlagač Predsjedništvo BiH
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vazdušnom saobračaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije - predlagač Predsjedništvo BiH
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija - predlagač Predsjedništvo BiH
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine o unapređenju i zaštiti investicija - predlagač Predsjedništvo
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prijedloga odluke o ratifikaciji Sporazuma o razvojnom kreditu (Kredit 3779 BOS) (Projekat razvoja i zaštite šuma) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) - predlagač Predsjedništvo BiH
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat tehničke pomoći za socijalno osiguranje) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (Kredit 3778 BOS) - predlagač Predsjedništvo
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalnom osiguranju - predlagač Predsjedništvo BiH
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti kulture - predlagač Predsjedništvo BiH
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumjevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o saradnji malih i srednjih preduzeća - predlagač Predsjedništvo BiH
 23. Informacija o vanjskoj zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2002.
 24. Razmatranje prijedloga dokumenta ''Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH
 25. Strategija Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i Akcioni plan
 26. Izvještaj o I evaluaciji Bosne i Hercegovine u GRECO – MVP
 27. Izvještaj o radu Ustavno-pravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
 28. Zaključak u vezi sa projektom CIP

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.