MENI

Nastavak 69. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

12.1.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika  66. i 67. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini, po skraćenom postupku u skladu sa članom 126. Poslovnika,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02, - 02 – 5 – 103/09, od 6. 11. 2009. (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i  Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 – 106/09, od 18. 11. 2009. (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 7 - 104 /09, od 9. 11. 2009. (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 – 111 /09, od 1. 12. 2009. (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 – 115/ 09, od 9. 12. 2009. (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Komisija za vanjsku trgovinu i carine, zakon broj: 01 – 02 – 4 – 106 / 09, od 18. 11. 2009. s Mišljenjem Komisije za financije i budžet;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01 – 02 – 7 – 109 / 09, od 24. 11. 2009. (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj: 01 – 02 – 7 – 108 /09, od 24. 11. 2009.,
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (zakon u prvom čitanju),
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika,
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika,
 15. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
 16. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine,
 17. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine,
 18. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici (odobrena od Predsjedništva BiH), akt broj: 01, 02 – 04 – 1347/ 09, od 27. 11. 2009.,
 19. Poslovnik o radu parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine (prijedlog vojnog povjerenika) – akt broj: 01, 02 – 34 – 6 – 1365/09, od 3. 12. 2009.,
 20. Izvještaj o radu SIPA-e za period januar – septembar 2009. godine i izjašnjenja o određenim pitanjima, s mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH (akt Zajedničke komisije broj: 01, 02 – 04 – 1235 / 09, od 4. 12. 2009.),
 21. Zahtjev za osudu prijetnji i preduzimanje mjera zaštite predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH, s Mišljenjem i predlozima zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH (akt Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj 01, 02 – 50 – 3 – 1351 / 09, od 4. 12. 2009.),
 22. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Sadika Bahtića da se formira posebna istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, čiji je zadatak da utvrdi razmjere korupcije u organima vlasti na čijem se čelu nalaze kadrovi iz SDP-a BiH, s posebnim osvrtom na Grad Sarajevo,
 23. Razmatranje zaključaka Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (akt Komisije broj: 01-50-1-187-6-1/09 od 16.12.2009.),
 24. Dogovor oko realizacije Zaljučka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa nastavka 64. sjednice Doma, usvojen u postupku razmatranja Izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji institucija Bosne i Hercegovine za 2008. godinu koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH pokreće inicijativu i poziva Dom naroda da, zajedno sa Uredom za reviziju institucija BiH i Vijećem ministara BiH, formiraju Interresornu radnu grupu, u cilju priprema promjena u zakonima koje će obezbijediti jačanje finansijske discipline i vladavine zakona, u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija BiH i Komisija za finansije i budžet Parlamentarne skupštine BiH.“

Napomena: Na sjednici održanoj 30.12.2009. godine Predstavnički dom je okončao tačke 1 – 6, kao i tačke 15 – 17 predloženog dnevnog reda. Na nastavku 69. sjednice, koja će se održati 12. 1. 2010., razmatrat će se preostale tačke dnevnog reda.

                                                               


 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.