MENI

66. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

16.12.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 64. i 65. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za  2010. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH, zakon broj 01, 02 – 02 – 4 – 110 / 09, od 24. 11.2009 (prvo čitanje),
 4. Potvrđivanje Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH,
 5. Informacija Vijeća ministara BiH o razlozima kašnjenja ratifikacije Konvencije UN-a o pravima lica s invaliditetom i Opcionalnog protokola (u skladu sa zaključkom Doma sa 65. sjednice, održane 7.12.2009.),
 6. Zahtjev poslanika Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika, Zakon broj: 01 – 02 – 5 - 119/09 od 15. 12. 2009.,
 7. Zahtjev poslanika Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Sudu BiH po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika, Zakon broj: 01 – 02 – 5 - 118/09 od 15. 12. 2009.,
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: poslanik Bajazit Jašarević ( zakon u drugom čitanju),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 105 /09, od 17.11.2009. (prvo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 7 - 104 /09, od 9.11.2009. (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, predlagač : Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01 – 02 – 02 – 4 – 106/09, od 18.11.2009. (prvo čitanje)
 12. Prijedlog zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima u BiH, predlagači: poslanici Adem Huskić, Remzija Kadrić i Mehmed Suljkanović, zakon broj: 01, 02 – 5 – 101 /09, od 3.11.2009. (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagači: Klub poslanika SNSD-a – zakon broj: 01, 02 – 4 – 35 /09, od 10.4.2009., s mišljenjem Komisije za finansije i budžet,
 14. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 5 – 93 /09, od 13.10.2009., s mišljenjem Ustavnopravne komisije,
 15. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH,
 16. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postazanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine,
 17. Informacija Vijeća ministara BiH o stanju i preduzetim aktivnostima u BiH na preventivnoj zaštiti i borbi protiv virusa gripe A ( H1N1),
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu rezolucije o historijskoj  vrijednosti i važnosti Prvog zasjedanja ZAVNOBiH- a ( 25. novembar 1943.) za državnost Bosne i Hercegovine (predlagač: poslanik Denis Bećirović),
 19. Razmatranje zaključaka o smanjenju plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (usvojen prijedlog Denisa Bećirovića za razmatranje na nastavku 64. sjednice Doma, održanoj 7.12.2009.),
 20. Izjašnjavanje o Zahtjevu Istražne komisije za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola za produženje roka za dostavljanje izvještaja,
 21. Prijedlog za imenovanje Mirsada Salkića, diplomiranog inžinjera elektrotehnike, za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (prijedlog: Vijeća ministara, akt broj: 03 – 28 – 1119 / 09, od 3.11.2009.),
 22. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje identičnog teksta Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
 23. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH,
 24. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)        Štokholmske konvencije o postojanim organskim zagađivačima – Štokholm, 22. maja 2001.,
  b)        Konvencije o privremenom uvozu – ATA Karnet, Istanbul, 26. juli 1990. (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.