MENI

Nastavak 64. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

2.12.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 63. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)      Komentari na dobivene odgovore,
  b)      Nova poslanička pitanja,
 3. Potvrđivanje Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o imenovanju Sadika Ahmetovića za ministra sigurnosti BiH i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara  BiH,
 4. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji institucija Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Mišljenjem Ureda za reviziju institucija BiH:
  ·      Institucije sa pozitivim mišljenjem:
  1.      Ustavni sud BiH,
  2.      Sud BiH,
  3.      Agencija za poštanski promet BiH,
  4.      Arhiv BiH,
  5.      Agencija za državnu službu BiH,
  6.      Tužilaštvo BiH,
  7.      Agencija za rad i zapošljavanje BiH
  8.      Centar za ukljanjanje mina BiH,
  9.      Institut za standardizaciju BiH,
  10.  Agencija za osiguranje u BiH,
  11.  Pravobranilaštvo BiH,
  12.  Agencija za nadzor nad tržištem BiH,
  13.  Direkcija za evropske integracije BiH,
  14.  Centralnaizborna komisija BiH,
  15.  Državnacregulatorna komisija za električnu energiju BiH,
  16.  Regulatorna agencija za komunikacije BiH,
  17.  Agencija za statistiku BiH,
  18.  Granična policija BiH,
  19.  Služba za zajedničke poslove institucija BiH,
  20.  Agencija za javne nabavke BiH,
  21.  Ministarstvo pravde BiH,
  22.  Fond za povratak BiH,
  23.  Odbor državne službe za žalbe BiH,
  24.  Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH,
  25.  Parlamentarna skupština BiH (sa skretanjem pažnje),
  26.  Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH (sa skretanjem pažnje),
  27.  Institut za nestale osobe BiH (sa skretanjem pažnje),
  28.  Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica BiH (sa skretanjem pažnje).
  ·   Institucije sa mišljenjem s kvalifikacijom:
  1.      Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH,
  2.      Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
  3.      Agencija za  sigurnost hrane u BiH,
  4.      Ured  za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH,
  5.      Ured  BiH za zaštitu zdravlja bilja,
  6.      Institut  za intelektualno vlasništvo BiH
  7.      Komisija za koncesije BiH,
  8.      Ministarstvo odbrane BiH,
  9.      Institut za akreditiranje BiH,
  10.    Institut  za mjeriteljstvo BiH,
  11.  Ministarstvo sigurnosti BiH,
  12.  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
  13.  Visokg sudsko i tužilačko vijeće BiH,
  14.  Konkurencijsko  vijeće BiH,
  15.  Memorijalni centar Srebrenica - Potočari spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.,
  16.  Državna agencija za istrage i zaštitu BiH,
  17.  Ured  za veterinarstvo BiH,
  18.  Ministarstvo civilnih poslova BiH,
  19.  Predsjedništvo BiH,
  20.  Agencija za unapređenje stranih investicija BiH,
  21.  Ministarstvo komunikacija i prometa BiH,
  22.  Uprava za indirektno oporezivanje BiH,
  23.  Ministarstvo finansija i trezora BiH
  24.  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH,
  25.  Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH,
  26.  Direkcija za ekonomsko planiranje BiH,
  27.  Ombudsmen  za ljudska prava BiH,
  28.  Službaza poslove sa strancima BiH,
  29.  Ministarstvo vanjskih poslova BiH,
  30.  Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH,
  31.  Ured za razmatranje žalbi BiH,
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Priјedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, po skraćenom postupku, u skladu sa članom 126. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-4-106/09 od 18.11.2009.,
 6. Zahtjev Komisije za vanjsku trgovinu i carine za razmatranje Priјedloga zakona o dopuni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, po skraćenom postupku, u skladu sa članom 126. Poslovnika, zakon broj: 01-02-4-106/09 od 18.11.2009.,
 7. Prijedlog zakona o duhanu BiH, predlagač : Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 – 89/09, od 30. 9. 2009.  (drugo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH,  predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj 01,02 – 02 - 5 – 6 - 1/09, od 21.8.2009. (drugo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-80/09, od 14.9.2009. (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: poslanik Bajazit Jašarević, zakon broj: 01- 02 – 4 - 83/09, od  8. 10. 2009.  (drugo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 94/09, od 13. 10. 2009., s Izvještajem Komisije za saobraćaj i komunikacije,
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH – predlagač: Vijeće ministara BiH,  zakon broj 01,02-02-5-103/09 od 6. 11. 2009. (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine i neradnim danima - predlagač: Vijeće ministara BiH,  zakon broj: 01,02-02-9-102/09 od 5. 11. 2009. (prvo čitanje),
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02,- 02-3-97/09, od 16.10.2009., s Mišljenjem Komisije za saobraćaj i komunikacije,
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio televizijskom servisu BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02,- 02-3-98/09, od 16.10.2009., s Mišljenjem Komisije za saobraćaj i komunikacije,
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02, - 02 - 3 – 99/09, od 16.10.2009., s Mišljenjem Komisije za saobraćaj i komunikacije,
 17. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini – predlagač: poslanik Jerko Ivanković – Lijanović, zakon broj: 01-02-4-68/09 od 11. 09. 2009., s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet
 18. Prijedlog Rezolucije o istorijskoj vrijednosti i važnosti prvog  zasijedanja ZAVNOBiH-a (25. novembar 1943. godine) za državnost Bosne i Hercegovine (predlagač: poslanik Denis Bećirović),
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nestalim licima (zakon u prvom čitanju),
 20. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o slobodnim zonama u BiH,
 21. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH,
 22. Izjašnjavanje o inicijativi Kluba poslanika SDP-a BiH koja glasi: „ Predstavnički dom Parlamentane skupštine BiH traži od Zajedničke komisije za administrativne poslove da, u skladu s članom 58. Poslovnika, preispita opravdanost i održivost postojećih visina plaća i naknada materijalnih troškova svih zaposlenih u PSBiH, a posebno poslanika i delegata u PSBiH“
 23. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Branka Dokića: „ da Predsjedništvo BiH podnese Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH pismeni i usmeni izvještaj o odnosima sa susjednim državama“,
 24. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o uvrštavanju u dnevni red sjednice Doma tačke: „ Razmatranje zaključаka o smanjenju plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prijedlog poslanika Denisa Bećirovića sa 63. sjednice Doma),
 25. Izmjene u članstvu komisija Predstavničkog doma i zajedničkih komisija oba doma:
  a)    Vesna Šain se imenuje u Komisiju za ravnopravnost spolova i Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj, umjesto Jovana Todorovića, kome je mandat prestao zbog smrti,
  b)   Ljiljana Milašin se imenuje u Komisiju za vanjsku trgovinu i carine i Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj, umjesto Hadži Jovana Mitrovića, kome je mandat prestao odlukom Centralne izborne komisije
 26. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za usaglašavanje identičnog teksta Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine,
 27. Donošenje zaključka o podnošenju informacije Vijeća ministara o stanju i poduzetim aktivnostima u BiH na preventivnoj zaštiti i borbi protiv virusa gripe A (H1N1),
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma Vijeća ministara BiH i Kraljevine Danske o razvojnoj saradnji (kraj) 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.