MENI

62. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

14.10.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Zahtjev poslanika Adema Huskića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, po hitnom postupku u skladu s članom 127. Poslovnika (zakon broj: 01 – 02 – 4 – 90/09, od 30. 9.2009.),
 4. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj 01, 02 – 02 – 8 - 54/09, od 3. 6. 2009. (drugo čitanje), sa Izvještajem Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta,mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj 01, 02 – 02 – 5 - 76/09, od 21. 8. 2009. (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 86/09, od 25. 9. 2009. (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 84/09, od 25. 9. 2009. (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH,   predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 87/09, od 25. 9. 2009. (prvo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o finansiranju političkih stranaka, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 - 85/09, od 25. 9. 2009.  (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH,  predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj 01,02-02-5-6-1/09, od 21.8.2009. (prvo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: poslanik Bajazit Jašarević, zakon broj:01-02-4-83/09, od 16.09.2009. (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagač: Klub poslanika  SDP-a BiH, zakon broj: 01-02-5-81/09, od 14.9.2009. (prvo čitanje),
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, s mišljenjem Komisije  za finansije i budžet, predlagač: Klub poslanika SNSD-a, zakon broj 01-02-4-35/09, od 10.4.2009.,
 15. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH,
 16. Prijedlog poslovnika o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelma BiH (akt Odbora za žalbe broj: 01,02-34-6-1121/09, od 25.9. 2009.),
 17. Rasprava o materijalu „Položaj te mjere za poboljšanje položaja građana Bosne i Hercegovine koji su bili zaposleni i nastanjeni u Republici Hrvatskoj a u periodu od 1991. do 1995. godine otpušteni s posla – usvojena inicijativa poslanika Momčila Novakovića sa 53. sjednice Doma, održane 13. 5. 2009., osnov za raspravu materijal dostavljen od Vijeća ministara BiH, od 25. 9. 2009.,
 18. Program „Perspektiva“ i informacija Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH o tranziciji i zbrinjavanju personala MO i OSBiH, s Mišljenjem i prijedlozima zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost (materijal broj: 03/1-03-578/09, od 21. 9. 2009.),
 19. Informacija o usvojenim mjerama za ublažavanje negativnih efekata globalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, materijal Vijeća ministara BiH, broj: 01-50-3-1004/09, od 24.8.2009.,
 20. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta,
 21. Imenovanje članova iz Predstavničkog doma u Stalnu delegaciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnu skupštinu Mediterana,
 22. Razrješenje poslanika Rifata Dolića, člana Posebne istražne komisije, zbog podnošenja ostavke,
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)        Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnih programa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na osnovu komponente prekogranične saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2008. godinu,
  b)        Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na osnovu komponente prekogranične saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2008. godinu,
  c)        Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na osnovu komponente prekogranične saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoć (IPA) za 2008. godinu.
  d)        Kreditnog sporazuma – Projekat dovršenja i opremanja četiri bolnice – između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine.
  e)        Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, Međunarodne agencije za atomsku energiju,Beč, 17. juna 1994. godine ,
  f)          Konvencije Međunarodne organizacije rada o promotivnom okviru sigurnosti i zdravlja na radu br. 187 iz 2006. godine i Preporuke vezane za promotivni okvir profesionalne sigurnosti i zdravlja  na radu br. 197 iz 2006. godine,
  g)        Deklaracije o jačanju nacionalnih i regionalnih kapaciteta za pripravnost i reakciju na epidemije i za provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.),
  h)        Kodeksa Međunarodne agencije za atomsku energiju o postupanja u vezi s pitanjem sigurnosti i zaštite radioaktivnih izvora,
  i)           Amandmana Međunarodne agencije za atomsku energiju na Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala.(kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.