MENI

60. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

16.9.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Izvještaj o izvršavanju Plana aktivnosti za ispunjenje preostalih obaveza iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima za period 15.07.2009. – 07.09.2009. godine (materijal Vijeća ministara BiH),
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o programu zaštite svjedoka (zakon u drugom čitanju),
 5. Prijedlog amandmana II. na Ustav BiH, predlagači: poslanici Stranke za BiH (prvo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH (prvo čitanje), s Mišljenjem Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (prvo čitanje), s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH,  predlagač: Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije,
 11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagači: poslanici Kluba SNSD-a, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet,
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona  o izmjenama Zakona o Sudu BiH (zakon u prvom čitanju),
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH (zakon u prvom čitanju),
 14. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji,
 15. Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Radiotelevizije BiH na dan 31.12.2008.,
 16. Imenovanje Ombudsmena u Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Lista kandidata Ad hoc zajedničke komisije za imenovanje ombudsmena),
 17. Informacija o usvojenim mjerama za ublažavanje negativnih efekata globalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini,
 18. Izjašnjavanje o materijalima iz tačke 2. i 3. sa nastavka 13. zajedničke sjednice oba doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 24.7.2009., s Mišljenjem Zajedničke komisije za evropske integracije i prijedlogom zaključaka,
 19. Izjašnjavanje o Inicijativi poslanika Drage Kalabića da „Predstavnički dom formira Istražnu komisiju sa zadatkom da provjeri navode o raspodjeli CEMT dozvola u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH“
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o prvilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju,
  b)      Protokola između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o amandmanima na Sporazum između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o unapređenju i zaštiti ulaganja,
  c)      Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom, uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save,
  d)      Protokola o izmjeni i dopuni ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.