MENI

54. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

27.5.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja:
  a)  komentari na dobivene odgovore,
  b)  nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, po hitnom postupku u skladu s članom 127. Poslovnika;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, po hitnom postupku u skladu s članom 127. Poslovnika;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, po hitnom postupku u skladu s članom 127. Poslovnika;
 6. Zahtjev Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 7. Prijedlog zakona o javnim nabavkama (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o akcizama u BiH (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o poštama BiH (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora (drugo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (drugo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH (drugo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije (prvo čitanje);
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (prvo  čitanje);
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači poslanici: Ekrem Ajanović, Remzija Kadrić i Adem Huskić (prvo čitanje);
 18. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2008. godinu;
 19. Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o stanju sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini (realizacija usvojenog zaključka sa 47. sjednice Doma, održane 4. marta 2009.);
 20. Prijedlog rezolucije o zaštiti porodice (predlagač: poslanik Adem Huskić);
 21. Izjašnjavanje o Inicijativi poslanika Sadika Bahtića sa 50. sjednice Doma, održane 1. aprila 2009., „da se zaduži Vijeće ministara BiH ili Ministarstvo civilnih poslova BiH da donese odluku ili zaključak da se nogometnoj reprezentaciji BiH iz rezervnog fonda i granta za sport isplati 100.000,00 KM“;
 22. Imenovanje  tri člana u zajedničku komisiju oba doma radi usaglašavanja teksta  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Raiffeisen Zentralbank Ősterreich Aktiengesellschaft – Razvoj sistema vodosnabdijevanja u općini Livno,
  b)      Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.).

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.