MENI

47. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4.3.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog amandmana I. na Ustav BiH (prvo čitanje);
 4. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o douni Zakona o carinskoj tarifi BiH (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti djece i maloljetnika (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (drugo čitanje);
 11. Zahtjev poslanika Sefera Halilovića za  razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o prevozu opasnih materija (Zakon u prvom čitanju);
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli (zakon u prvom čitanju)
 14. Prijedlog državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 15. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2008. godini (podnosilac: Državna regulatorna komisija za električnu energiju);
 16. Informacija o hapšenju Vjekoslava Vukovića i aktivnostima preduzetim nakon tog događaja;
 17. Informacija o aktivnostima vezane za prijem BiH za nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u mandatu 2010. – 2011. godine;
 18. Informacija o krivičnim djelima protiv dostojanstva ličnosti i morala u BiH, s naglaskom na krivična djela krijumčarenja i trgovanja ljudima u 2006. i 2007. godini, i prvih devet mjeseci 2008. godine;
 19. Informacija Ministarstva vanjskih poslova o Rezoluciji Evropskog palramenta o Srebrenici (Strazbur 14. i 15. januara 2009.godine);
 20. Informacija o poplavama u Popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata s prijedlogom zaključaka;
 21. Razmatranje prijedloga zaključaka u vezi s „kontinuiranim napadima na novinare i novinarsku profesiju, s posebnim osvrtom na ugrožavanje nezavisnog medijskog izvještavanja u BiH“ (predlagač poslanik Denis Bećirović);
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske,
  b)      Bilateralnog sporazuma u oblasti obrazovanja između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore.
  c)      Sporazuma o preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran;
  d)      Memoranduma o razumijevanju o budućnosti zdravstvene mreže u jugoistočnoj Evropi u okviru Procesa regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.