MENI

46. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.2.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH (drugo čitanje);
 4. Izjašnjavanje  u drugom čitanju o Prijedlogu zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA (Zakon broj: 01-02-7-25-1/08. od 24.4.2008.godine – predlagač poslanik Jerko Ivanković Lijanović);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH, predlagač: poslanik Adem Huskić (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o javnim nabavkama BiH (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o prijevozu opasnih materija (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o poštama BiH (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o oružju, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 10. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (zakon u prvom čitanju);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima (zakon u prvom čitanju);
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o Garancijskom fondu (zakon u prvom čitanju);
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka Zajedničke komisije za evropske integracije povodom rasprave o Informaciji predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o imenovanju direktora Direkcije za evropske integracije BiH;
 15. Finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31.12.2006. i 31.12.2007. godine s Mišljenjem ovlaštenog revizora;
 16. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 17. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju programa mjera u okviru CEFTA sporazuma, s Analizom vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008. godinu;
 18. Imenovanje predsjednika, zamjenika i članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH (prijedlog Ad hoc Zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana);
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju
  a)   Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o readmisiji lica koja borave bez dozvole;
  b)   Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o olakšicama kod izdavanja viza;
  c)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – „Projekat Koridor V c“;
  d)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH,  i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar finansija, o finansijskoj saradnji;
  e)   Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovačke;
  f)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti kulture;
  g)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit;
  h)    Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o pridruživanju Bosne i Hercegovine Sedmom okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti;
  i)    Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.