MENI

33. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

10.3.2009 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 32. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani BiH– prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH – prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva odbrane BiH za 2008. (predlagač: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Razmatranje Informacije o izvođenju vježbe „Združeni napor 2009.“ (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 7. Razmatranje Informacije o rješavanju viškova naoružanja i municije Oružanih snaga BiH - povjerljivo (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 8. Razmatranje Informacije o hapšenju Vjekoslava Vukovića i poduzetim aktivnostima nakon tog događaja (sačinilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 9. Razmatranje Izvještaja o održavanju političkih konsultacija između Ministarstva vanjskih poslova BiH i IR Iran, Teheran, 15. – 19. 11. 2008. (predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 10. Razmatranje Informacije o realiziranom Regionalnom seminaru „Integrirano upravljanje rizicima – izazovi i perspektive razvoja“, Ilidža, 19.- 23. 01. 2009. (sačinilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 11. Razmatranje dopunjene Informacije o realiziranju zaključaka sa sastanka članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa članovima Odbora za sigurnost i odbranu Skupštine Crne Gore (sačinilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 12. Tekuća pitanja:
  a.       Poziv Skupštine Zapadnoevropske Unije za učešće predsjedavajućeg Zajedničke komisije na kolokviju na temu: „EU/NATO odnosi“, Prag, 11. 03. 2009.;
  b.      Poziv Skupštine Zapadnoevropske Unije za učešće predsjedavajućeg Zajedničke komisije na kolokviju na temu: „Civilno-vojna saradnja u upravljanju krizama“, Berlin, 02. 04. 2009.
  c.       Poziv Ministarstva vanjskih poslova za učešće članova Zajedničke komisije na Okruglom stolu na temu: „Poboljšanje poštivanja vojnopolitičkih obaveza BiH“, Ilidža, 11. i 12. 03. 2009.;
  d.      Informacija o prisustvu Godišnjoj analizi protuminskih akcija Oružanih snaga BiH za 2008., Sarajevo, 21. 01. 2009.;
  e.       Informacija o učešću na regionalnoj ekspertnoj konferenciji o temi: „Partnerstvo za mir - pogodnosti i izazovi za susjedne zemlje“, Tuzla, 22. i 23. 01. 2009.;
  f.        Informacija o održanom sastanku sa generalom Sabato Errico-om, komandantom NATO Štaba u BiH, Sarajevo, 02. 02. 2009.;
  g.       Informacija o inauguracijskoj svečanosti uništenja naoružanja, Vitez, 04. 02. 2009.;
  h.       Informacija o održanom sastanku sa predstavnicima Vojnodiplomatskog kora u BiH, Sarajevo, 05. 02. 2009.;
  i.         Informacija o prisustvu Diskusiji o Nacrtu Procjene planiranja i revizije (PARP) i razvoju partnerskih ciljeva za BiH, Sarajevo, 09. 02. 2009.

  Kako je u međuvremenu Zajedničkoj komisiji dostavljen još određeni broj materijala, predlaženo je da se u već ranije predloženi dnevni red uvrste i slijedeće tačke:
  A.     Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2008. u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija Predstavničkog doma PS BiH;
  B.     Informativno razmatranje Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla u institucijama BiH (podnosilac: Upravni odbor Sindikata Granične policije BiH;
  C.     Poziv za učešće u obuci iz oblasti Evropske sigurnosne i odbrambene politike (ESDP).