MENI

62. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

2.3.2010 10:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama BiH – prva komisijska faza (predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma);
  3. Tekuća pitanja:
    -  Upoznavanje sa Akcionim planom za poduzimanje korektivnih radnji prema preporukama iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH, koji se odnosi na Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2008. godinu, zaprimljen 23.12.2009. godine (sačinilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
    -  Upoznavanje sa aktivnostima BHRT-a na provođenju preporuka Ureda za reviziju institucija BiH definiranih u Izvještaju o reviziji BHRT-a za period 1.1.-31.12.2008. godine, zaprimljen 28.1.2010. godine (podnosilac: Upravni odbor BHRT-a);
    -  Upoznavanje sa Prijedlogom projektnih aktivnosti USAID PSP u BiH sa dinamikom realizacije u periodu 1.2.-1.10.2010. godine, zaprimljen 17.02.2010. godine.