MENI

33. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

21.10.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje-druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH -prva komisijska faza (predlagač: poslanik Milorad Živković);
 3. Razmatranje 12 revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2007. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Tekuća pitanja.

      Napomena: Na 33. sjednici Komisije, obavit će se saslušanje sljedećih 12 revidiranih institucija:

 1. Ured za veterinarstvo BiH (Lazar Prodanović)
 2. Parlamentarna skupština BiH (Sadik Bahtić)
 3. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja (Drago Kalabić)
 4. Agencija za rad i zapošljavanje BiH (Sadik Bahtić)
 5. Agencija za sigurnost hrane BiH (Sadik Bahtić)
 6. Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH (Bajazit Jašarević)
 7. Komisija za koncesije BiH (Adem Huskić)
 8. Agencija za osiguranje u BiH (Bajazit Jašarević)
 9. Ured za razmatranje žalbi BiH (Lazar Prodanović)
 10. Ministarstvo pravde BiH (Salko Sokolović)
 11. Ministarstvo civilnih poslova BiH (Savo Erić)
 12. Direkcija za implementaciju CIPS projekta BiH (Velimir Jukić)