MENI

13. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

20.9.2007 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verficiranje zapisnika 11. i 12. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH-prva komisijska faza (predlagač: Komisija za vanjsku trgovinu i carine PD-a PS BIH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona internoj reviziji u institucijama BiH - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zaključaka Komisije za finansije i budžet povodom Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2006.;
 5. Razmatranje 10 izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2006. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 6. Razmatranje Šestomjesečnog finansijskog izveštaja na dan 30.6.2007. Ureda za reviziju institucija BiH (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 7. Razmatranje Nacrta budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2008. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 8. Sumiranje rezultata obavljene javne rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH;
 9. Tekuća pitanja.

Napomena:
Na ovoj sjednici razmatrat će se revizijski izvještaji slijedećih 10 institucija:

 1. Arhiv BiH (B.Jašarević)
 2. Centar za uklanjanje mina (BHMAC) (A.Huskić)
 3. Centralna banka BiH-vanjski dug
 4. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (S.Sokolović)
 5. Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) (D.Kalabić)
 6. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (V.Jukić)
 7. Konkurencijsko vijeće BiH (L.Prodanović)
 8. Ministarstvo finansija i trezora BiH (S.Bahtić)
 9. Ministarstvo odbrane BiH (A.Huskić)
 10. Odbor državne službe za žalbe (S.Erić)